ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, December 13, 2015

=အေမရိကန္၊ရုရ်ားနွင့္ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေရးအခင္းအက ်င္းကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္း=

>
““ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေပၚကၽြန္ေတာ္တု ိ ႔ရဲ ႕အေျဖရွာျခင္း ကေတာ့အလြန္ကုိပဲရွင္းလြန္းပါတယ္။လက္ရွိသမ္ၼတဘတ္ရွား အယ္လ္အာဆတ္အစု ိးရကုိအနာဂတ္တြင္ဆီးရီးယားမွာ မျမင္ေတြ ႕လုိပါဘူး။ ဆီးရီးယားကုိ ဂုိဏ္းဂဏေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ညီညြတ္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ေတြ ႕ျမင္လုိ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္းဆီးရီးယား ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မယ့္ မည္သည့္ျပင္ပႏုိင္ငံေရး ေႏွ ာင့္ယွက္မႈမ်ိ ဳးမဆုိျငင္းဆုိပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဆီးရီးယားအခက္အခဲအက ်ပ္အတည္းကုိအဆံ ုးသတ္ေစမယ့္ တု ိးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကုျိပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့အဲဒီအဆင့္ ကုိေရာက္ဖုိ ႔ ဆုိရင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ေျပာၾကားလုိက္သူက ေဆာ္ဒီ ႏု ိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဒယ္အယ္လ္ဂ်ဴဘာ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာေရး ဆု ိခြင္ ့ရွိသူ ကာဘီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ၿမိ ဳ႕၌ မၾကာေသးမီကက ်င္းပေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တြင္ ဆီးရီးယား ပဋိပက္ၡအဆံုးသတ္ေရးသံတမန္နည္းအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကုိ ေစာႏုိင္သမွ်ေစာေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ မည္ဟု ခန္ ႔မွန္းထားေၾကာင္းေျပာခဲ ့သည္။ ႏု ိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး ဂြ ်န္ကယ္ရီကလည္း ဆီးရီးယားပဋိပက္ၡ အဆံုးသတ္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚသုိ ့ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ ်န္ကယ္ရီႏွင့္ ၄င္းႏွင့္အဆင့္တူ ႐ုရွားနိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီဗြီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္ တု ိ႔သည္ဆီးရီးယားတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏု ိင္ငံေရးအရ ျဖစ္ႏုိင္ေသာအေျဖကိုရွာေဖြရန္ မၾကာေသးမီကေတြ ႕ဆုံခဲ ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ႏု ိင္ငံမ်ားက အဓိကအတားအဆီးကုိ သတိျပဳမိၾကသည္။ ယင္းအတားအဆီးမွာ ႐ုရွားက ဆီးရီးယားသမ္ၼတဘတ္ရွာအယ္လ္အာဆတ္ကုိ ဆက္လက္ရွိေစခ်င္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုမ်ားက ၄င္းကုိသမ္ၼတေနရာမွဆင္းေပးေစလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာထားမတူညီမႈကုိယ္စီျဖင္ ့ အဆံ ုးသတ္ခဲ့ရသည္။ သု ိ ႔ေသာ္လည္း ကယ္ရီက ၄င္းတု ိ ႔ႏွစ္ႏု ိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျပဳ သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာခဲ ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနည္းတူ ႐ုရွားနိင္ငံကလည္း ဆီးရီးယားတြင္ အု ိင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကုိဖယ္ရွားရွင္းလင္းခ်င္ ေနေၾကာင္း မစ္ၥတာကယ္ရီကေျပာခဲ ့သည္။ လတ္တေလာအေနအထားတြင္ ဆီးရီးယားေခါင္းေဆာင္ပု ိင္း သေဘာမတူျဖစ္႐ုံမွတစ္ပါး အေမရိကန္ႏွင့္႐ုရွားတု ိ ႔သည္ အျခားညိႇႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္အေတာ္ခရီးေပါက္ေနၿပီး ေသာအခ်က္စသည္ ့အခ်က္မ်ားတြင္သေဘာတူၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိ ုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ ်န္ကယ္ရီက႐ုရွားသည္ အုိင္အက္စ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မႈတြင္ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္ေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းမွဗံ ုးႀကဲတုိက္ခု ိက္ျခင္းကုိမူ ေ၀ဖန္ထားသည္။ တု ိက္ခုိက္ေရးသမားအနည္းစုကုိဦးတည္ တုိက္ခု ိက္ျခင္းသည္ အု ိင္အက္စ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကုိထိခုိက္မႈ မရွိႏိ ုင္ေၾကာင္း ဂြ ်န္ကယ္ရီက ေျပာၾကားသည္။ ထု ိကဲ ့သု ိ ႔ ႐ုရွားက တု ိက္ခု ိက္ေရးသမားအနည္းစုကုိ ဦးတည္တုိက္ခုိက္ျခင္း သည္ လက္ရွိဆီးရီးယားသမ္ၼတ အာဆတ္အစုိးရကုိအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳၿပီး ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ားကုိအာဆတ္အေနျဖင့္ဆက္လက္ရက္စက ၾၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လမ္းဖြင့္ေပးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားအေနျဖင့္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ႏုိင္ငံအတြင္း ဂု ိဏ္းဂဏကဲြမ်ားကု ိ ပုိမုိဆု ိးရြားေစေသာ တင္္းမာမႈမ်ားကုိျမင့္တက္ေစကာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ အခြင္ ့ေကာင္းျဖစ္ႏု ိင္ေၾကာင္း ဂြ ်န္ကယ္ရီက ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ ဆီးရီးယားတြင္ တာ၀န္ရွိ ေသာ အစု ိးရတစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ တကယ္ ့လု ိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည္ ့ဆည္းေပးသည့္ အေနျဖင္ ့ အၾကမ္းဖက္တု ိက္ခု ိက္ေရးသမားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ႔ေရွ ႕မွ အၿပီးတု ိင္ ေမာင္းထုတ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ မစ္ၥတာဂြ ်န္ကယ္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး မၾကာမီ မစ္ၥတာလက္ေရာ့ဗ္က ဆီးရီးယားတြင္ အမ်ားသေဘာတူဆႏ္ၵ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏု ိင္ငံတကာအသု ိင္းအ၀ုိင္းကလက္ခံမည့္ အေျဖတစ္ခုကုိရွာေဖြေနေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာခဲ ့သည္။ ဆီးရီးယား၏ပဋိပက္ၡမ်ားကုိအေျခက ်ေအာင္လုပ္ဖိ ု ႔ဆုိသည္မွာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံကုိတစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေပါင္းစံ ုအုပ္စုမ်ားက ေလးစားရမည့္လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ထူေထာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မစ္ၥတာလက္ေရာ့ဗ္ကေျပာၾကားခဲ ့ သည္။ ထု ိ ႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကု ိ တု ိက္ခုိက္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ႏု ိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံသားအားလံ ုး ပါ၀င္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလု ိက္သည္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ လက္တစ္ကမ္းအလုိတြင္ရွိသည္ဆု ိေသာ ေကာလာဟလကုိျငင္းပယ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ကုိဆီးရီးယားလက္ရွိသမ္ၼတအာဆတ္လက္ထက္တြင္ ခ်မွတ္မည္ ဆုိေသာ ေကာလာဟလကုိအေစာကတည္းကပင္သိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကိစ္ၥမ်ားကထင္သလုိျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ုရွားနိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီဗြီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္ကေျပာသည္။ မစ္ၥတာလက္ဗ္ေရာ့ဗ္က ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အီရတ္ႏွင့္လစ္ဗ်ားႏု ိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈ ိင္းယွဥ္ျပရာတြင္ အီရတ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားႏု ိင္ငံတိ ု ႔သည္ ဘယ္လု ိ အဆံ ုးသတ္မလဲဆု ိသည္ကိ ု မိမိတိ ု ႔သိၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ဆီးရီးယားမွာမိမိတု ိ ႔ ရွိေနသလဲဆုိသည့္အယူအဆမွာ ရွင္းရွင္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယားကံၾကမ္ၼာ၊ သမ္ၼတအာဆတ္၏ကံၾကမ္ၼာ ၊အျခားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ကံၾကမ္ၼာကုိဆီးရီးယားျပည္သူမ်ားကသာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယားသည္စစ္ေျမျပင္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆူပူအံ ုႂကြမႈမ်ားႏွင့္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚစရာမလုိေၾကာင္း၊ သု ိ ႔ေသာ္လည္း ႏု ိင္ငံေရးစကား၀ု ိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆီးရီးယား ျပႆသနာကိုအေျဖရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားနိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီဗြီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္ကေျပာသည္။ မည္သု ိ ႔ပင္ဆုိေစ ေဆာ္ဒီႏု ိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးအဒယ္အယ္လ္ဂ်ဴဘာေျပာသလုိဆီးရီးယား၏ေျပာင္းလဲ သြားေသာသမု ိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္တြင္လက္ရွိသမ္ၼတ ဘတ္ရွာအယ္လ္အာဆတ္အစု ိးရကုိဆက္လက္ေတြ ႕ျမင္ေနဖု ိ ့ ဆုိသည္မွာအေမရိကန္အစု ိးရကဆီးရီးယား နိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ပါ၀င္ေနသမွ် မည္သုိ ့မွ် ျဖစ္ႏု ိင္ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္႐ုရွားတုိ ႔၏ တူညီေသာသေဘာထားကမူ ဆီးရီးယားႏု ိင္ငံ၏ အခက္အခဲအက ်ပ္အတည္းမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရန္၊ စစ္မျဖစ္ေအာင္တားဆီးရန္၊ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံကုိ ၿခိမ္း ေျခာက္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္တု ိက္ခု ိက္ေရးသမား မ်ားကု ိပု ိမိုထိေရာက္စြာ ႏွ ိမ္နင္းေခ်မႈန္းရန္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဂ်ီနီဗာတရား၀င္ေၾကညာခ်က္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ တက္ႂကြဖံြ ႕ၿဖိဳး ေသာ ႏုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္ရန္ တိ ု ႔ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ +ထင္လင္းေအာင္+

““ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေပၚကၽြန္ေတာ္တု ိ ႔ရဲ ႕အေျဖရွာျခင္း ကေတာ့အလြန္ကုိပဲရွင္းလြန္းပါတယ္။လက္ရွိသမ္ၼတဘတ္ရွား အယ္လ္အာဆတ္အစု ိးရကုိအနာဂတ္တြင္ဆီးရီးယားမွာ မျမင္ေတြ ႕လုိပါဘူး။ ဆီးရီးယားကုိ ဂုိဏ္းဂဏေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ညီညြတ္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ေတြ ႕ျမင္လုိ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္းဆီးရီးယား ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မယ့္ မည္သည့္ျပင္ပႏုိင္ငံေရး ေႏွ ာင့္ယွက္မႈမ်ိ ဳးမဆုိျငင္းဆုိပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဆီးရီးယားအခက္အခဲအက ်ပ္အတည္းကုိအဆံ ုးသတ္ေစမယ့္ တု ိးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကုျိပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့အဲဒီအဆင့္ ကုိေရာက္ဖုိ ႔ ဆုိရင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ေျပာၾကားလုိက္သူက ေဆာ္ဒီ ႏု ိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဒယ္အယ္လ္ဂ်ဴဘာ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာေရး ဆု ိခြင္ ့ရွိသူ ကာဘီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ၿမိ ဳ႕၌ မၾကာေသးမီကက ်င္းပေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တြင္ ဆီးရီးယား ပဋိပက္ၡအဆံုးသတ္ေရးသံတမန္နည္းအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကုိ ေစာႏုိင္သမွ်ေစာေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ မည္ဟု ခန္ ႔မွန္းထားေၾကာင္းေျပာခဲ ့သည္။ ႏု ိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး ဂြ ်န္ကယ္ရီကလည္း ဆီးရီးယားပဋိပက္ၡ အဆံုးသတ္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚသုိ ့ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ ်န္ကယ္ရီႏွင့္ ၄င္းႏွင့္အဆင့္တူ ႐ုရွားနိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီဗြီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္ တု ိ႔သည္ဆီးရီးယားတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏု ိင္ငံေရးအရ ျဖစ္ႏုိင္ေသာအေျဖကိုရွာေဖြရန္ မၾကာေသးမီကေတြ ႕ဆုံခဲ ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ႏု ိင္ငံမ်ားက အဓိကအတားအဆီးကုိ သတိျပဳမိၾကသည္။ ယင္းအတားအဆီးမွာ ႐ုရွားက ဆီးရီးယားသမ္ၼတဘတ္ရွာအယ္လ္အာဆတ္ကုိ ဆက္လက္ရွိေစခ်င္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုမ်ားက ၄င္းကုိသမ္ၼတေနရာမွဆင္းေပးေစလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာထားမတူညီမႈကုိယ္စီျဖင္ ့ အဆံ ုးသတ္ခဲ့ရသည္။ သု ိ ႔ေသာ္လည္း ကယ္ရီက ၄င္းတု ိ ႔ႏွစ္ႏု ိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျပဳ သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာခဲ ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနည္းတူ ႐ုရွားနိင္ငံကလည္း ဆီးရီးယားတြင္ အု ိင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကုိဖယ္ရွားရွင္းလင္းခ်င္ ေနေၾကာင္း မစ္ၥတာကယ္ရီကေျပာခဲ ့သည္။ လတ္တေလာအေနအထားတြင္ ဆီးရီးယားေခါင္းေဆာင္ပု ိင္း သေဘာမတူျဖစ္႐ုံမွတစ္ပါး အေမရိကန္ႏွင့္႐ုရွားတု ိ ႔သည္ အျခားညိႇႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္အေတာ္ခရီးေပါက္ေနၿပီး ေသာအခ်က္စသည္ ့အခ်က္မ်ားတြင္သေဘာတူၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိ ုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ ်န္ကယ္ရီက႐ုရွားသည္ အုိင္အက္စ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မႈတြင္ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္ေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းမွဗံ ုးႀကဲတုိက္ခု ိက္ျခင္းကုိမူ ေ၀ဖန္ထားသည္။ တု ိက္ခုိက္ေရးသမားအနည္းစုကုိဦးတည္ တုိက္ခု ိက္ျခင္းသည္ အု ိင္အက္စ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကုိထိခုိက္မႈ မရွိႏိ ုင္ေၾကာင္း ဂြ ်န္ကယ္ရီက ေျပာၾကားသည္။ ထု ိကဲ ့သု ိ ႔ ႐ုရွားက တု ိက္ခု ိက္ေရးသမားအနည္းစုကုိ ဦးတည္တုိက္ခုိက္ျခင္း သည္ လက္ရွိဆီးရီးယားသမ္ၼတ အာဆတ္အစုိးရကုိအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳၿပီး ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ားကုိအာဆတ္အေနျဖင့္ဆက္လက္ရက္စက ၾၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လမ္းဖြင့္ေပးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားအေနျဖင့္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ႏုိင္ငံအတြင္း ဂု ိဏ္းဂဏကဲြမ်ားကု ိ ပုိမုိဆု ိးရြားေစေသာ တင္္းမာမႈမ်ားကုိျမင့္တက္ေစကာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ အခြင္ ့ေကာင္းျဖစ္ႏု ိင္ေၾကာင္း ဂြ ်န္ကယ္ရီက ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ ဆီးရီးယားတြင္ တာ၀န္ရွိ ေသာ အစု ိးရတစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ တကယ္ ့လု ိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည္ ့ဆည္းေပးသည့္ အေနျဖင္ ့ အၾကမ္းဖက္တု ိက္ခု ိက္ေရးသမားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ႔ေရွ ႕မွ အၿပီးတု ိင္ ေမာင္းထုတ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ မစ္ၥတာဂြ ်န္ကယ္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး မၾကာမီ မစ္ၥတာလက္ေရာ့ဗ္က ဆီးရီးယားတြင္ အမ်ားသေဘာတူဆႏ္ၵ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏု ိင္ငံတကာအသု ိင္းအ၀ုိင္းကလက္ခံမည့္ အေျဖတစ္ခုကုိရွာေဖြေနေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာခဲ ့သည္။ ဆီးရီးယား၏ပဋိပက္ၡမ်ားကုိအေျခက ်ေအာင္လုပ္ဖိ ု ႔ဆုိသည္မွာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံကုိတစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေပါင္းစံ ုအုပ္စုမ်ားက ေလးစားရမည့္လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ထူေထာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မစ္ၥတာလက္ေရာ့ဗ္ကေျပာၾကားခဲ ့ သည္။ ထု ိ ႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကု ိ တု ိက္ခုိက္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ႏု ိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံသားအားလံ ုး ပါ၀င္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလု ိက္သည္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ လက္တစ္ကမ္းအလုိတြင္ရွိသည္ဆု ိေသာ ေကာလာဟလကုိျငင္းပယ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ကုိဆီးရီးယားလက္ရွိသမ္ၼတအာဆတ္လက္ထက္တြင္ ခ်မွတ္မည္ ဆုိေသာ ေကာလာဟလကုိအေစာကတည္းကပင္သိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကိစ္ၥမ်ားကထင္သလုိျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ုရွားနိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီဗြီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္ကေျပာသည္။ မစ္ၥတာလက္ဗ္ေရာ့ဗ္က ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အီရတ္ႏွင့္လစ္ဗ်ားႏု ိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈ ိင္းယွဥ္ျပရာတြင္ အီရတ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားႏု ိင္ငံတိ ု ႔သည္ ဘယ္လု ိ အဆံ ုးသတ္မလဲဆု ိသည္ကိ ု မိမိတိ ု ႔သိၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ဆီးရီးယားမွာမိမိတု ိ ႔ ရွိေနသလဲဆုိသည့္အယူအဆမွာ ရွင္းရွင္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယားကံၾကမ္ၼာ၊ သမ္ၼတအာဆတ္၏ကံၾကမ္ၼာ ၊အျခားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ကံၾကမ္ၼာကုိဆီးရီးယားျပည္သူမ်ားကသာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယားသည္စစ္ေျမျပင္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆူပူအံ ုႂကြမႈမ်ားႏွင့္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚစရာမလုိေၾကာင္း၊ သု ိ ႔ေသာ္လည္း ႏု ိင္ငံေရးစကား၀ု ိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆီးရီးယား ျပႆသနာကိုအေျဖရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားနိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီဗြီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္ကေျပာသည္။ မည္သု ိ ႔ပင္ဆုိေစ ေဆာ္ဒီႏု ိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးအဒယ္အယ္လ္ဂ်ဴဘာေျပာသလုိဆီးရီးယား၏ေျပာင္းလဲ သြားေသာသမု ိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္တြင္လက္ရွိသမ္ၼတ ဘတ္ရွာအယ္လ္အာဆတ္အစု ိးရကုိဆက္လက္ေတြ ႕ျမင္ေနဖု ိ ့ ဆုိသည္မွာအေမရိကန္အစု ိးရကဆီးရီးယား နိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ပါ၀င္ေနသမွ် မည္သုိ ့မွ် ျဖစ္ႏု ိင္ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္႐ုရွားတုိ ႔၏ တူညီေသာသေဘာထားကမူ ဆီးရီးယားႏု ိင္ငံ၏ အခက္အခဲအက ်ပ္အတည္းမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရန္၊ စစ္မျဖစ္ေအာင္တားဆီးရန္၊ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံကုိ ၿခိမ္း ေျခာက္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္တု ိက္ခု ိက္ေရးသမား မ်ားကု ိပု ိမိုထိေရာက္စြာ ႏွ ိမ္နင္းေခ်မႈန္းရန္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဂ်ီနီဗာတရား၀င္ေၾကညာခ်က္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ တက္ႂကြဖံြ ႕ၿဖိဳး ေသာ ႏုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္ရန္ တိ ု ႔ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ +ထင္လင္းေအာင္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)