ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, November 13, 2016

=လူထုက ်န္းမာေရး(အခ်ိဳ (သၾကား) စားသံုးျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း)=

>
+Public Health+
 မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ား ေခ်ာင္းဆိုးလ ်ွင္ အခ်ိဳ (သၾကား) အစားမ်ား၍
 ျဖစ္သည္ဟု ထက္ခံထားၾကသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးလ ်ွင္အခ်ိဳစာမ်ားမစားရန္
 တားျမစ္ေလ့ရွိသည္။ သၾကားမွာ Sucrose ဆူးဆရို႕စ္ျဖစ္ၿပီး
ဂလူးကို႔စ္ ေမာ္လီက ်ဴ းတစ္ခုႏွင့္ ဖရပ္စ္တို႔ ေမာ္လီက်ဴးတစ္ခုတို႔
ပါ၀င္သည္။ သၾကားစားသံုးမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္ မဟုတ္ပါ။

 ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမွာ ေဆးပညာသေဘာအရၾကည့္လ ်ွင္ ဇာစ္ျမစ္မ်ားစြာ
 ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လည္ေခ်ာင္းေရာင္ျခင္း၊ အေအးမိျခင္း၊ တုပ္ေကြးေရာဂါ
စသည္တို႔မွ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးႏိုင္သည္။
 ေခ်ာင္းဆိုးရာတြင္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊ Dry cough ႏွင့္ သလိပ္ထြက္ဆိုးျခင္း
 productivecough ရွိသည္။ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းကို ဖိႏွိပ္သင့္ေသာ္လည္း
 သလိပ္ထြက္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုမူ ဖိႏွိပ္မႈမျပဳသင့္ဟု ဆိုပါသည္။ သုေတသန
ပညာရွင္မ်ားက ကေလးငယ္မ်ား ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို သက္သာေစေသာ
 ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမွာ သၾကားရည္ထက္ပို၍ အာနိသင္မရွိဟု ေဖာ္ထုတ္
 တင္ျပခ့ဲသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး
အစား သၾကားရည္တစ္ဇြန္းတိုက္ျခင္းသည္ပင္ အက ်ဳိးရွိေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲသည္။

 သၾကားရည္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုပင္ သက္သာေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
 ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ အခ်ိဳ (သၾကား) ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေပ။ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္းစသည္တို
႔ စားသံုးလ ်ွင္ပင္ ကစီဓာတ္မ်ားမွာ Maltose ျဖစ္သည္။ ေဖာ္လ္တို႔စ္ (Maltose) မွာ
ဂလူးကို႔စ္ေမာ္လီက ်ဴးနွစ္ခု ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမွာ
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆသနာေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ (သၾကား)
 စားသံုးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။

• သၾကားေၾကာင့္ ေခ်ာင္းမဆိုးပါ။
 • ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္မွာ သၾကားရည္တစ္ဇြန္းထက္ အာနိသင္မပိုေပ။

Healthcare.com.mm
သင့္က ်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပး

 Credit: ေဒါက္တာေအးေက ်ာ္ (ဇီ၀ကမၼေဗဒ)

+Public Health+
 မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ား ေခ်ာင္းဆိုးလ ်ွင္ အခ်ိဳ (သၾကား) အစားမ်ား၍
 ျဖစ္သည္ဟု ထက္ခံထားၾကသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးလ ်ွင္အခ်ိဳစာမ်ားမစားရန္
 တားျမစ္ေလ့ရွိသည္။ သၾကားမွာ Sucrose ဆူးဆရို႕စ္ျဖစ္ၿပီး
ဂလူးကို႔စ္ ေမာ္လီက ်ဴ းတစ္ခုႏွင့္ ဖရပ္စ္တို႔ ေမာ္လီက်ဴးတစ္ခုတို႔
ပါ၀င္သည္။ သၾကားစားသံုးမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္ မဟုတ္ပါ။

 ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမွာ ေဆးပညာသေဘာအရၾကည့္လ ်ွင္ ဇာစ္ျမစ္မ်ားစြာ
 ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လည္ေခ်ာင္းေရာင္ျခင္း၊ အေအးမိျခင္း၊ တုပ္ေကြးေရာဂါ
စသည္တို႔မွ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးႏိုင္သည္။
 ေခ်ာင္းဆိုးရာတြင္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊ Dry cough ႏွင့္ သလိပ္ထြက္ဆိုးျခင္း
 productivecough ရွိသည္။ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းကို ဖိႏွိပ္သင့္ေသာ္လည္း
 သလိပ္ထြက္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုမူ ဖိႏွိပ္မႈမျပဳသင့္ဟု ဆိုပါသည္။ သုေတသန
ပညာရွင္မ်ားက ကေလးငယ္မ်ား ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို သက္သာေစေသာ
 ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမွာ သၾကားရည္ထက္ပို၍ အာနိသင္မရွိဟု ေဖာ္ထုတ္
 တင္ျပခ့ဲသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး
အစား သၾကားရည္တစ္ဇြန္းတိုက္ျခင္းသည္ပင္ အက ်ဳိးရွိေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲသည္။

 သၾကားရည္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုပင္ သက္သာေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
 ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ အခ်ိဳ (သၾကား) ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေပ။ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္းစသည္တို
႔ စားသံုးလ ်ွင္ပင္ ကစီဓာတ္မ်ားမွာ Maltose ျဖစ္သည္။ ေဖာ္လ္တို႔စ္ (Maltose) မွာ
ဂလူးကို႔စ္ေမာ္လီက ်ဴးနွစ္ခု ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမွာ
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆသနာေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ (သၾကား)
 စားသံုးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။

• သၾကားေၾကာင့္ ေခ်ာင္းမဆိုးပါ။
 • ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္မွာ သၾကားရည္တစ္ဇြန္းထက္ အာနိသင္မပိုေပ။

Healthcare.com.mm
သင့္က ်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပး

 Credit: ေဒါက္တာေအးေက ်ာ္ (ဇီ၀ကမၼေဗဒ)

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)