ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, December 9, 2016

+ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက ်င္းပ+

>
(ဒီဇင္ဘာလ၉ရက္-၂၀၁၆-ေသာင္ရင္းနဂါး)

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို မဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္ယေန ့နံနက္ပိုင္းကက ်င္းပခဲ့ရာထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိဦးစီးဌာနမ ်ားမွဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ ်ား၊ ထိုင္းနိုင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ ်ားနွင့္ကုန္သည္ၾကီးမ ်ားအသင္း FTI(၊တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)မွအလုပ္အမႈေဆာင္မ ်ား၊အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ ့အစည္း(NGOs)အခ ်ဳိ ့မွကိုယ္စားလွယ္မ ်ား ၊ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအက ်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ ့၂ခုျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA)နွင့္ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ ်ားအဖြဲ ့(YCOWA)တို ့မွ ဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ကိုယ္စားလွယ္တို ့ တက္ေရာက္ၾကသည္။


Photo(ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္ (ခရုိင္)အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌသဘာပတိနိူင္းအမ္မနြိ ဳင္မာ ့ဆတ္ (ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး)နွင့္ ဆရာမိုး..တို ့အမွတ္တရ)

Photo---ဆရာမိုး(JACBA)-ကိုေအး(MAP)-ဦး၀င္း(JACBA)
အစည္းအေ၀းတြင္သဘာပတိအျဖစ္ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္ (ခရုိင္)အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠဌ နိူင္းအမ္မနြိ ဳင္မာ ့ဆတ္(ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး) ကေဆာင္ရြက္ျပီးအလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးနွင့္ နည္းလမ္းတက ်သတ္မွတ္ရမည့္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ ်ား၊နည္းဗ ်ဴဟာ မ ်ားကိုဦးေဆာင္ေဆြးေနြးသြားသည္။ ထိုင္း-နိုင္ငံတ၀ွမ္းခရုိင္ေဒသ၇၇ခုရွိရာမွာတာ့ခ္ခရုိင္တစ္ခု တည္းမွာသာတည္ရွိေနေသာ*အလုပ္ရွင္ jအလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ*ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္မ ်ားစြာ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူရပါေၾကာင္း၊ယခင္ကရန္ဘက္အသြင္ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာအလုပ္ရွင္နွင့္ေရႊ ့ေျပာင္း
အလုပ္သမားတို ့သည္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)၉ျမိဳ ့နယ္အတြင္းတြင္မၾကာမီေသာနွစ္မ ်ားက
ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈမ ်ားျမွင့္တင္နိုင္ခဲ့သည့္အက ်ဳိးရလာဒ္ေၾကာင့္အလုပ္သမားျပသနာမ ်ား
သိသိသာသာနည္းပါးလာခဲ့ရပါေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္စက္ရုံအလုပ္ရု့မ ်ားတြင္၅နွစ္အတြင္း
အလုပ္သမားဆႏၵျပ-ပြဲမ ်ားဟူသည္မရွိသေလာက္အလြန္နည္းပါးသြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊လုပ္အားချပသနာ
အမ ်ားစုမွာလည္းထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒေအာက္တြင္တိုက္ရုိက္မရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊
စိုက္ပ ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊အိမ္တြင္းမႈစသည့္ၾကဳံရာက ်ပန္းအလုပ္မ ်ားတြင္သာျပသနာမ ်ားေနၾကတာ
ေတြ ့ရပါေၾကာင္း၊အစခ ်ီျပီးP-C-F-Successနည္းဗ ်ဴဟာ ကိုအေလးအနက္ေဆြးေနြးသြားသည္။
(P=Peace/C=Create/ F=Friendship)နည္းဗ ်ဴဟာအရSuccessျဖစ္နိုင္မႈအေနအထားသို ့
 ေရာက္ရွိေအာင္စုေပါင္း၀ိုင္း၀န္းစြမ္းေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားသည္။ 
Photo-(အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၀င္မ ်ားအမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ)
ထို ့အျပင္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးအရာရွိနိုင္းပရာ၀ိဟာထနူံကလည္း Happy-Money-Safty(H-M-S)နည္းဗ ်ဴဟာအတိုင္းကုန္သြယ္
စီးပြားလုပ္ငန္းမ ်ားကိုလုပ္ငန္းရွင္မ ်ားဘက္ကေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း
 အၾကံျပဳတိုက္တြန္းသည္။ ဆက္လက္ျပီးတက္ေရာက္လာၾကသည့္အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၀င္မ ်ားကလည္းယခင္ကအတိုင္း၁နွစ္မွ၁ၾကိမ္။ ၂ၾကိမ္သာက ်င္းပေနသည့္အနွီေကာ္မတီသည္ယခုလာမည့္နွစ္တြင္ အစည္းအေ၀းက ်င္းပရန္အၾကိမ္အေရအတြက္တိုးျမွင့္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳၾကရာလုပ္သမားဆက္ဆံေရးအရာရွိနိုင္းပရာ၀ိဟာထနူံက လာမည့္၂၀၁၇မွစျပီးဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ၁နွစ္လ ်ွင္၄ာကိမ္ျပဳလုပ္ရန္လ ်ာထားပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

(ဒီဇင္ဘာလ၉ရက္-၂၀၁၆-ေသာင္ရင္းနဂါး)

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို မဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္ယေန ့နံနက္ပိုင္းကက ်င္းပခဲ့ရာထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိဦးစီးဌာနမ ်ားမွဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ ်ား၊ ထိုင္းနိုင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ ်ားနွင့္ကုန္သည္ၾကီးမ ်ားအသင္း FTI(၊တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)မွအလုပ္အမႈေဆာင္မ ်ား၊အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ ့အစည္း(NGOs)အခ ်ဳိ ့မွကိုယ္စားလွယ္မ ်ား ၊ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအက ်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ ့၂ခုျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA)နွင့္ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ ်ားအဖြဲ ့(YCOWA)တို ့မွ ဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ကိုယ္စားလွယ္တို ့ တက္ေရာက္ၾကသည္။


Photo(ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္ (ခရုိင္)အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌသဘာပတိနိူင္းအမ္မနြိ ဳင္မာ ့ဆတ္ (ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး)နွင့္ ဆရာမိုး..တို ့အမွတ္တရ)

Photo---ဆရာမိုး(JACBA)-ကိုေအး(MAP)-ဦး၀င္း(JACBA)
အစည္းအေ၀းတြင္သဘာပတိအျဖစ္ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္ (ခရုိင္)အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠဌ နိူင္းအမ္မနြိ ဳင္မာ ့ဆတ္(ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး) ကေဆာင္ရြက္ျပီးအလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးနွင့္ နည္းလမ္းတက ်သတ္မွတ္ရမည့္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ ်ား၊နည္းဗ ်ဴဟာ မ ်ားကိုဦးေဆာင္ေဆြးေနြးသြားသည္။ ထိုင္း-နိုင္ငံတ၀ွမ္းခရုိင္ေဒသ၇၇ခုရွိရာမွာတာ့ခ္ခရုိင္တစ္ခု တည္းမွာသာတည္ရွိေနေသာ*အလုပ္ရွင္ jအလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ*ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္မ ်ားစြာ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူရပါေၾကာင္း၊ယခင္ကရန္ဘက္အသြင္ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာအလုပ္ရွင္နွင့္ေရႊ ့ေျပာင္း
အလုပ္သမားတို ့သည္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)၉ျမိဳ ့နယ္အတြင္းတြင္မၾကာမီေသာနွစ္မ ်ားက
ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈမ ်ားျမွင့္တင္နိုင္ခဲ့သည့္အက ်ဳိးရလာဒ္ေၾကာင့္အလုပ္သမားျပသနာမ ်ား
သိသိသာသာနည္းပါးလာခဲ့ရပါေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္စက္ရုံအလုပ္ရု့မ ်ားတြင္၅နွစ္အတြင္း
အလုပ္သမားဆႏၵျပ-ပြဲမ ်ားဟူသည္မရွိသေလာက္အလြန္နည္းပါးသြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊လုပ္အားချပသနာ
အမ ်ားစုမွာလည္းထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒေအာက္တြင္တိုက္ရုိက္မရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊
စိုက္ပ ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊အိမ္တြင္းမႈစသည့္ၾကဳံရာက ်ပန္းအလုပ္မ ်ားတြင္သာျပသနာမ ်ားေနၾကတာ
ေတြ ့ရပါေၾကာင္း၊အစခ ်ီျပီးP-C-F-Successနည္းဗ ်ဴဟာ ကိုအေလးအနက္ေဆြးေနြးသြားသည္။
(P=Peace/C=Create/ F=Friendship)နည္းဗ ်ဴဟာအရSuccessျဖစ္နိုင္မႈအေနအထားသို ့
 ေရာက္ရွိေအာင္စုေပါင္း၀ိုင္း၀န္းစြမ္းေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားသည္။ 
Photo-(အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၀င္မ ်ားအမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ)
ထို ့အျပင္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးအရာရွိနိုင္းပရာ၀ိဟာထနူံကလည္း Happy-Money-Safty(H-M-S)နည္းဗ ်ဴဟာအတိုင္းကုန္သြယ္
စီးပြားလုပ္ငန္းမ ်ားကိုလုပ္ငန္းရွင္မ ်ားဘက္ကေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း
 အၾကံျပဳတိုက္တြန္းသည္။ ဆက္လက္ျပီးတက္ေရာက္လာၾကသည့္အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၀င္မ ်ားကလည္းယခင္ကအတိုင္း၁နွစ္မွ၁ၾကိမ္။ ၂ၾကိမ္သာက ်င္းပေနသည့္အနွီေကာ္မတီသည္ယခုလာမည့္နွစ္တြင္ အစည္းအေ၀းက ်င္းပရန္အၾကိမ္အေရအတြက္တိုးျမွင့္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳၾကရာလုပ္သမားဆက္ဆံေရးအရာရွိနိုင္းပရာ၀ိဟာထနူံက လာမည့္၂၀၁၇မွစျပီးဆက္ဆံေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ၁နွစ္လ ်ွင္၄ာကိမ္ျပဳလုပ္ရန္လ ်ာထားပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)