ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, December 13, 2016

+မဲေဆာက္သံေယာဇဥ္အလြန္နက္၇ႈိင္းၾကသည့္မဲေဆာက္ေဒသက တခါကမိုးနွစ္မိုး၏အားမာန္ပါေသာေဆာင္ရြက္ခ ်က္အခ ်ဳိ ့ ့လာပါျပီ+

>
(ဒီဇင္ဘာလ၁၃ရက္-၂၀၁၆-ေသာင္ရင္းနဂါး) ထိုင္းနိူင္ငံဆိုင္ရာအလုပ္သမားသံအရာရွိ-၁ဦးမိုးေအာင္ခိုင္သည္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနမဲေဆာက္ခရုိင္ခြဲအလုပ္သမားကာကြယ္ေရးနွင့္လူမႈဖူလုံေရးရုံး (ဆ၀ါဒိကန္/LPO)ရုံးသို ့ကြင္းဆင္းျပီးလုပ္အားခမရသည့္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားအမႈ၂ခုအားညွိနိႈင္းေျဖရွင္း၊ေဆာင္ရြက္ သည္။ဆက္လက္ျပီးအမႈသည္ျမန္မာလုပ္သားမ ်ားအားလည္းေတြ ့ဆုံ အားေပးသည္။
ထိုသို ့ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ဘန္ ့၀မ္းသခီးယန္းေက ်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာထိုင္း-ျမန္မာအမွတ္၂ခ ်စ္ၾကည္ေရးတံတား (ကုန္တင္ယာဥ္မ ်ားသီးသန္ ့)ဆီသို ့ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈခဲ့သည္။
ထိုသို ့အလုပ္သမားသံအရာရွိ၁-ဦးမိုးေအာင္ခိုင္၏မဲေဆာက္နွင့္ျမ၀တီ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးးရာကြင္းဆင္းခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)မွဆရာမိုး နွင့္ဦး၀င္းတို ့ကလိုက္ပါ၀န္းရံေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာအလုပ္သမားသံအရာရွိ-၁ျဖစ္သည့္ဦးမိုးေအာင္ခိုင္သည္ မၾကာမီေသာနွစ္ကမဲေဆာက္ျမိဳ ့One Stop Service(OSS)ရုံးး တာ၀န္ခံအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊၊အလုပသမားညႊန္ၾကားေရးဦးစိးဌာန (အလည)ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံျမိဳ ့တြင္လည္းေကာင္း၊ျမ၀တီျမိဳ ့ ေက ်ာက္လုံးၾကီးစခန္းတြင္လည္းေကာင္းတာ၀န္က ်ဘူးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေ၇ႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ား(အထူးသျဖင့္)မဲေဆာက္ေဒသ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားနွင့္ခင္မင္ရင္းနွီးေသာဆက္ဆံေရးေကာင္း တစ္ရပ္ကိုထူေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၄ခုနွစ္ကမဲေဆာက္ျမိဳ ့ One Stop Serviceရုံးတာ၀န္ခံအရာရွိဘ၀ျဖင့္သီးမိုးေအာင္ခိုင္တာ၀န္က ် ခဲ့စဥ္ကမဲေဆာက္ေဒသမွျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားတို ့အတြက္သာ မကဘန္ေကာက္ျပန္(အေထာက္အထားမစုံပဲအိမ္ျပန္ာကသည့္)ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားရာနွင့္ခ ်ီအေရအတြက္အားလည္းေကာင္း၊ မဲေဆာက္လ၀ကမွဖမ္းဆီးထားသည့္ကေလးအလုပ္သမားမ ်ားအေရး နွင့္အျခားေသာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာအျဖာျဖာတို ့ကို လက္တြဲညီစြာ၊ဟန္ခ ်က္ညီစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္နွင့္ဆရာမိုးတို ့အား (မဲေဆာက္ေဒသမိုးနွစ္မိုး)ဟုကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကတာရွိသည္။

(ဒီဇင္ဘာလ၁၃ရက္-၂၀၁၆-ေသာင္ရင္းနဂါး) ထိုင္းနိူင္ငံဆိုင္ရာအလုပ္သမားသံအရာရွိ-၁ဦးမိုးေအာင္ခိုင္သည္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနမဲေဆာက္ခရုိင္ခြဲအလုပ္သမားကာကြယ္ေရးနွင့္လူမႈဖူလုံေရးရုံး (ဆ၀ါဒိကန္/LPO)ရုံးသို ့ကြင္းဆင္းျပီးလုပ္အားခမရသည့္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားအမႈ၂ခုအားညွိနိႈင္းေျဖရွင္း၊ေဆာင္ရြက္ သည္။ဆက္လက္ျပီးအမႈသည္ျမန္မာလုပ္သားမ ်ားအားလည္းေတြ ့ဆုံ အားေပးသည္။
ထိုသို ့ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ဘန္ ့၀မ္းသခီးယန္းေက ်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာထိုင္း-ျမန္မာအမွတ္၂ခ ်စ္ၾကည္ေရးတံတား (ကုန္တင္ယာဥ္မ ်ားသီးသန္ ့)ဆီသို ့ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈခဲ့သည္။
ထိုသို ့အလုပ္သမားသံအရာရွိ၁-ဦးမိုးေအာင္ခိုင္၏မဲေဆာက္နွင့္ျမ၀တီ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးးရာကြင္းဆင္းခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)မွဆရာမိုး နွင့္ဦး၀င္းတို ့ကလိုက္ပါ၀န္းရံေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာအလုပ္သမားသံအရာရွိ-၁ျဖစ္သည့္ဦးမိုးေအာင္ခိုင္သည္ မၾကာမီေသာနွစ္ကမဲေဆာက္ျမိဳ ့One Stop Service(OSS)ရုံးး တာ၀န္ခံအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊၊အလုပသမားညႊန္ၾကားေရးဦးစိးဌာန (အလည)ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံျမိဳ ့တြင္လည္းေကာင္း၊ျမ၀တီျမိဳ ့ ေက ်ာက္လုံးၾကီးစခန္းတြင္လည္းေကာင္းတာ၀န္က ်ဘူးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေ၇ႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ား(အထူးသျဖင့္)မဲေဆာက္ေဒသ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားနွင့္ခင္မင္ရင္းနွီးေသာဆက္ဆံေရးေကာင္း တစ္ရပ္ကိုထူေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၄ခုနွစ္ကမဲေဆာက္ျမိဳ ့ One Stop Serviceရုံးတာ၀န္ခံအရာရွိဘ၀ျဖင့္သီးမိုးေအာင္ခိုင္တာ၀န္က ် ခဲ့စဥ္ကမဲေဆာက္ေဒသမွျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားတို ့အတြက္သာ မကဘန္ေကာက္ျပန္(အေထာက္အထားမစုံပဲအိမ္ျပန္ာကသည့္)ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားရာနွင့္ခ ်ီအေရအတြက္အားလည္းေကာင္း၊ မဲေဆာက္လ၀ကမွဖမ္းဆီးထားသည့္ကေလးအလုပ္သမားမ ်ားအေရး နွင့္အျခားေသာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာအျဖာျဖာတို ့ကို လက္တြဲညီစြာ၊ဟန္ခ ်က္ညီစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္နွင့္ဆရာမိုးတို ့အား (မဲေဆာက္ေဒသမိုးနွစ္မိုး)ဟုကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကတာရွိသည္။

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)