ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Wednesday, March 8, 2017

**ပုတ္သင္ညဳိ ကမၻာသစ္ျပဇာတ္**

>
ဝိေဒဟရာဇ္ ေခတ္ မွတေကာင္စ ႏွစ္ေကာင္စက ်န္ခဲ့ေသာ ပုတ္သင္ညဳိမ်ားသည္၂၁ ရာစုထဲတြင္မ်ဳိးပြားမႈႏႈန္း လ ်င္လ ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ အုံလုိက္က ်င္းလုိက္ ႀကီးထြားလာေနၾကပါသည္။ ထုိ ပုတ္သင္ညဳိတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ မိမိတုိ႔ ကမၻာဦး ဒုိင္နုိေဆာမ်ားမွတဆင့္ ေရြ႕လ ်ားဆင္း သက္လာၾကသူမ်ားဟု သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ပုတ္သင္ညဳိတုိ႔ ၏ သမုိင္းေခတ္ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ ရာစုသစ္ထဲတြင္ အေရာင္ေျပာင္းရုံမွ်ျဖင့္ လုံျခဳံမႈမရွိေတာ့ဘူးဆုိျခင္း ကုိ သိရွိလာၾကၿပီး ပုတ္သင္ညဳိ ပါရာဒုိင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႔ ပုတ္သင္ညဳိ ရီေဗာ္လူးရွင္း တခု ျပဳလုပ္ခ်င္လာၾကပါသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုတ္သင္တုိ႔သည္ . . . အၿမဲတန္းသင္ယူေနရမည့္ ပုတ္သင္ညဳိ အဖြဲ႕အစည္းဟု ခံယူလုိက္ ၾကၿပီး ၊ပုတ္သင္ညဳိ ဂ်င္နေရးရွင္းမ်ား ၏ ဇီဝမ်ဳိးစိတ္ ျမွင့္တင္ေရး အတြြက္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ၿမဳိ႕ေတာ္ အသီးသီး၏ ေျမေပၚ ၊ ေျမေအာက္ ေန ၾကြက္မ်ား ဆီမွ သင္ယူေလ့က ်င့္ျခင္း (တပါးသူမ်ား သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမွ အလစ္အငုိက္ ရွာေဖြ စားေသာက္ တတ္ေစရန္ ) ၊ ကမၻာ့ တုိက္ႀကီးမ်ား အသီးသီးတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾက ကုန္ေသာ က ်ီးကန္းမ်ားဆီမွ သင္ယူျခင္း (က ်ီးကန္းမ်ား ၏ အမူအက ်င့္ ဓေလ့ စရုိက္မ်ားကုိမူ ျမန္မာ့ စြယ္စုံ က ်မ္း မ်ားတြင္ အက ်ယ္ရႈရန္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ဘရန္ဒြန္လီ၏ The Crow ဇာတ္ကားကုိ ပုတ္သင္မ်ား အသဲစြဲ ႀကဳိက္ ႏွစ္သက္ၾကပါသည္ ။ ) ပုတ္သင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ ပညာရည္ ျမင့္မားေရး ၊ က ်မ္းႀကီး ၊က ်မ္းခုိင္ မ်ားႏွင့္ စာႀကီးေပႀကီး မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက ်င္ ႏွံ႔စပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိးဟတ္မ်ား၊ ျခမ်ား ဆီမွလည္း သင္ယူေလ့က ်င့္ ၾကပါေသး သည္ ။ ပုတ္သင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းႏွင့္တကြ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ စားဖားမ်ား ၊ဖားျပဳတ္မ်ား ၊ ဖားခုံညင္းမ်ား ၊ ဖားလတက္မ်ား ၊ ေက ်ာ္စံေကးမ်ား ( ဖားဟူသည့္ အကၡရာ စာလုံးေပါင္းပါဝင္သည့္ သက္ရွိမ်ားမွ အစ၊ စြတ္ဖားလွည္းအဆုံး ) ထံမွ လည္း အပတ္ တကုတ္ ၊ႀကဳိးစားပမ္းစား သင္ယူေလ့က ်င့္ခဲ့ ၾကပါသည္ ။ ( ဤေနရာတြင္ ပုတ္သင္မ်ား၏ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈ ကုိ ေလးနက္ေပၚလြင္ေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေရးသားရမည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ အမွန္တကယ္ မသိရွိခဲ့ပါ ။ ) ပုတ္သင္မ်ား သည္ အျမင္က ်ယ္ေစေရးအတြက္ ဇီးကြက္မ်ား ထံမွ သင္ယူျခင္း ၊ ျမင့္ျမင့္ပ်ံ၍ ေဝးေဝးျမင္ႏုိင္ေစရန္ လဒမ်ား ဆီမွ သင္ယူျခင္း ၊ အညွီ ၊ အေဟာက္ရွိရာ ဆီသုိ႔ အုပ္ဖြဲ႕ ေပ်ာ္ပါးႏုိင္ေရး အတြက္ ယင္ေကာင္မ်ား ဆီမွ သင္ယူျခင္း ၊ အစရွိသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား ကုိမူ ဤေနရာမွ ေန၍ အက ်ယ္တဝင့္ မေရးသား မေျပာဆုိလုိေတာ့ပါ ။ ပုတ္သင္မ်ားသည္ ကမၻာျပားၿပီ ဟူေသာ အယူအဆကုိလဲ လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါသည္ ။ ထုိ႔အျပင္ ပုတ္သင္မ်ား သည္ေခတ္သစ္ စိတ္ပညာကုိ ကၽြမ္းက ်င္လာၾကသည့္ အေလ ်ွာက္ ၊ စိတ္ပညာ သေဘာတရား အရ အုပ္စုဖြဲ႔ ဖိအားေပးျခင္းသီဝရီ ( ကုိကုိလင္း စိတၱဇ ဆန္ေသာရင္ထဲကခံစားခ်က္ pressure ) ကုိ တြင္တြင္က ်ယ္က ်ယ္ အသုံးခ် လာႏုိင္ၾကပါသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ . . . pokethinnyo@gmail. com ဟူ၍ ေမးလ္ အေကာင့္တခု ျပဳလုပ္ကာ ကမၻာ့ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ပုတ္သင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္၍ ခ်က္တင္မ်ားတြင္ ပုတ္သင္ ပဓါန ဝါဒ ကုိ တြင္တြင္က ်ယ္က ်ယ္ ျဖန့္ျဖဴး ျခင္း ၊ ပုတ္သင္ မ်က္ႏွာ စာအုပ္ အမည္ရဆုိရွယ္ နက္ေဝ့ါ ကင္း ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ ဖန္ကလပ္မ်ား ထူေထာင္ၾကျခင္း ၊ ထုိ႔အျပင္ မိမိတို႔၏ ဝါဒေရးရာမ်ားကုိ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းရန္ အလုိ႕ငွာ ဂူဂယ္မွ အလကားပဲတင္းကုိ ေဈးမဆစ္ပဲ ရေသာဘေလာ့မ်ားတြင္ www.http//pokethinnyo.blogspot.com ဟူေသာ စာမ်က္ႏွာကုိဖန္တီးကာ ပုတ္သင္ညဳိအႏုပညာ အမည္ရ ကဗ်ာ ၊ စာေပ၊ ေဆာင္းပါး၊ အက္ေဆး မ်ားကုိ ေရးသားတင္ျပ လာၾကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ Art For Pokethinnyo Sake အႏုပညာသည္ ပုတ္သင္ညဳိ မ်ား အတြက္ ဟူေသာဝါဒတခုသည္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔တြင္က ်ယ္လာပါေတာ့သည္ ။ ဤကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ပုတ္သင္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆုိေသာ အားျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံႀကီးတႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ ေသာ ကြန္ဒုံမ်ားကုိ ပုတ္သင္မ်ား ျဖင့္အမွတ္အသားလုိဂို ျပဳလုပ္ကာ အေဖာ္ ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္ တြင္က ်ယ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါေတာ့သည္ ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ထပ္မံသိရွိရသည္မွာ ေရာခ့္ပုတ္သင္ စတီးဝပ္ သီဆုိေသာ ေယာယိမ္းလုိက္ ဘသား ယိမ္း လုိက္ အမည္ရွိေသာ ေရာခ့္ ေတးဂီတ အယ္လ္ဘမ္မွာ ပုတ္သင္မ်ား ၾကားတြင္ အေရာင္းရ အတြင္က ်ယ္ဆုံး ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ဤတြင္ အက္ေဆးဟူေသာ ေလဘယ္လ္ကပ္၍ ကၽြႏု္ပ္ ေရးခ်င္ရာ ေလ ်ွာက္ေရးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား နိဌိတံ ပါ၏။ ......................................................... 

+ဖုန္းျမင့္+

 (ေခတၱ ပုတ္သင္ညဳိ ယဥ္ေက ်းမႈ ထြန္းကားရာအရပ္ )

ဝိေဒဟရာဇ္ ေခတ္ မွတေကာင္စ ႏွစ္ေကာင္စက ်န္ခဲ့ေသာ ပုတ္သင္ညဳိမ်ားသည္၂၁ ရာစုထဲတြင္မ်ဳိးပြားမႈႏႈန္း လ ်င္လ ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ အုံလုိက္က ်င္းလုိက္ ႀကီးထြားလာေနၾကပါသည္။ ထုိ ပုတ္သင္ညဳိတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ မိမိတုိ႔ ကမၻာဦး ဒုိင္နုိေဆာမ်ားမွတဆင့္ ေရြ႕လ ်ားဆင္း သက္လာၾကသူမ်ားဟု သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ပုတ္သင္ညဳိတုိ႔ ၏ သမုိင္းေခတ္ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ ရာစုသစ္ထဲတြင္ အေရာင္ေျပာင္းရုံမွ်ျဖင့္ လုံျခဳံမႈမရွိေတာ့ဘူးဆုိျခင္း ကုိ သိရွိလာၾကၿပီး ပုတ္သင္ညဳိ ပါရာဒုိင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႔ ပုတ္သင္ညဳိ ရီေဗာ္လူးရွင္း တခု ျပဳလုပ္ခ်င္လာၾကပါသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုတ္သင္တုိ႔သည္ . . . အၿမဲတန္းသင္ယူေနရမည့္ ပုတ္သင္ညဳိ အဖြဲ႕အစည္းဟု ခံယူလုိက္ ၾကၿပီး ၊ပုတ္သင္ညဳိ ဂ်င္နေရးရွင္းမ်ား ၏ ဇီဝမ်ဳိးစိတ္ ျမွင့္တင္ေရး အတြြက္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ၿမဳိ႕ေတာ္ အသီးသီး၏ ေျမေပၚ ၊ ေျမေအာက္ ေန ၾကြက္မ်ား ဆီမွ သင္ယူေလ့က ်င့္ျခင္း (တပါးသူမ်ား သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမွ အလစ္အငုိက္ ရွာေဖြ စားေသာက္ တတ္ေစရန္ ) ၊ ကမၻာ့ တုိက္ႀကီးမ်ား အသီးသီးတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾက ကုန္ေသာ က ်ီးကန္းမ်ားဆီမွ သင္ယူျခင္း (က ်ီးကန္းမ်ား ၏ အမူအက ်င့္ ဓေလ့ စရုိက္မ်ားကုိမူ ျမန္မာ့ စြယ္စုံ က ်မ္း မ်ားတြင္ အက ်ယ္ရႈရန္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ဘရန္ဒြန္လီ၏ The Crow ဇာတ္ကားကုိ ပုတ္သင္မ်ား အသဲစြဲ ႀကဳိက္ ႏွစ္သက္ၾကပါသည္ ။ ) ပုတ္သင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ ပညာရည္ ျမင့္မားေရး ၊ က ်မ္းႀကီး ၊က ်မ္းခုိင္ မ်ားႏွင့္ စာႀကီးေပႀကီး မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက ်င္ ႏွံ႔စပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိးဟတ္မ်ား၊ ျခမ်ား ဆီမွလည္း သင္ယူေလ့က ်င့္ ၾကပါေသး သည္ ။ ပုတ္သင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းႏွင့္တကြ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ စားဖားမ်ား ၊ဖားျပဳတ္မ်ား ၊ ဖားခုံညင္းမ်ား ၊ ဖားလတက္မ်ား ၊ ေက ်ာ္စံေကးမ်ား ( ဖားဟူသည့္ အကၡရာ စာလုံးေပါင္းပါဝင္သည့္ သက္ရွိမ်ားမွ အစ၊ စြတ္ဖားလွည္းအဆုံး ) ထံမွ လည္း အပတ္ တကုတ္ ၊ႀကဳိးစားပမ္းစား သင္ယူေလ့က ်င့္ခဲ့ ၾကပါသည္ ။ ( ဤေနရာတြင္ ပုတ္သင္မ်ား၏ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈ ကုိ ေလးနက္ေပၚလြင္ေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေရးသားရမည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ အမွန္တကယ္ မသိရွိခဲ့ပါ ။ ) ပုတ္သင္မ်ား သည္ အျမင္က ်ယ္ေစေရးအတြက္ ဇီးကြက္မ်ား ထံမွ သင္ယူျခင္း ၊ ျမင့္ျမင့္ပ်ံ၍ ေဝးေဝးျမင္ႏုိင္ေစရန္ လဒမ်ား ဆီမွ သင္ယူျခင္း ၊ အညွီ ၊ အေဟာက္ရွိရာ ဆီသုိ႔ အုပ္ဖြဲ႕ ေပ်ာ္ပါးႏုိင္ေရး အတြက္ ယင္ေကာင္မ်ား ဆီမွ သင္ယူျခင္း ၊ အစရွိသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား ကုိမူ ဤေနရာမွ ေန၍ အက ်ယ္တဝင့္ မေရးသား မေျပာဆုိလုိေတာ့ပါ ။ ပုတ္သင္မ်ားသည္ ကမၻာျပားၿပီ ဟူေသာ အယူအဆကုိလဲ လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါသည္ ။ ထုိ႔အျပင္ ပုတ္သင္မ်ား သည္ေခတ္သစ္ စိတ္ပညာကုိ ကၽြမ္းက ်င္လာၾကသည့္ အေလ ်ွာက္ ၊ စိတ္ပညာ သေဘာတရား အရ အုပ္စုဖြဲ႔ ဖိအားေပးျခင္းသီဝရီ ( ကုိကုိလင္း စိတၱဇ ဆန္ေသာရင္ထဲကခံစားခ်က္ pressure ) ကုိ တြင္တြင္က ်ယ္က ်ယ္ အသုံးခ် လာႏုိင္ၾကပါသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ . . . pokethinnyo@gmail. com ဟူ၍ ေမးလ္ အေကာင့္တခု ျပဳလုပ္ကာ ကမၻာ့ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ပုတ္သင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္၍ ခ်က္တင္မ်ားတြင္ ပုတ္သင္ ပဓါန ဝါဒ ကုိ တြင္တြင္က ်ယ္က ်ယ္ ျဖန့္ျဖဴး ျခင္း ၊ ပုတ္သင္ မ်က္ႏွာ စာအုပ္ အမည္ရဆုိရွယ္ နက္ေဝ့ါ ကင္း ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ ဖန္ကလပ္မ်ား ထူေထာင္ၾကျခင္း ၊ ထုိ႔အျပင္ မိမိတို႔၏ ဝါဒေရးရာမ်ားကုိ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းရန္ အလုိ႕ငွာ ဂူဂယ္မွ အလကားပဲတင္းကုိ ေဈးမဆစ္ပဲ ရေသာဘေလာ့မ်ားတြင္ www.http//pokethinnyo.blogspot.com ဟူေသာ စာမ်က္ႏွာကုိဖန္တီးကာ ပုတ္သင္ညဳိအႏုပညာ အမည္ရ ကဗ်ာ ၊ စာေပ၊ ေဆာင္းပါး၊ အက္ေဆး မ်ားကုိ ေရးသားတင္ျပ လာၾကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ Art For Pokethinnyo Sake အႏုပညာသည္ ပုတ္သင္ညဳိ မ်ား အတြက္ ဟူေသာဝါဒတခုသည္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔တြင္က ်ယ္လာပါေတာ့သည္ ။ ဤကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ပုတ္သင္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆုိေသာ အားျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံႀကီးတႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ ေသာ ကြန္ဒုံမ်ားကုိ ပုတ္သင္မ်ား ျဖင့္အမွတ္အသားလုိဂို ျပဳလုပ္ကာ အေဖာ္ ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္ တြင္က ်ယ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါေတာ့သည္ ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ထပ္မံသိရွိရသည္မွာ ေရာခ့္ပုတ္သင္ စတီးဝပ္ သီဆုိေသာ ေယာယိမ္းလုိက္ ဘသား ယိမ္း လုိက္ အမည္ရွိေသာ ေရာခ့္ ေတးဂီတ အယ္လ္ဘမ္မွာ ပုတ္သင္မ်ား ၾကားတြင္ အေရာင္းရ အတြင္က ်ယ္ဆုံး ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ဤတြင္ အက္ေဆးဟူေသာ ေလဘယ္လ္ကပ္၍ ကၽြႏု္ပ္ ေရးခ်င္ရာ ေလ ်ွာက္ေရးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား နိဌိတံ ပါ၏။ ......................................................... 

+ဖုန္းျမင့္+

 (ေခတၱ ပုတ္သင္ညဳိ ယဥ္ေက ်းမႈ ထြန္းကားရာအရပ္ )

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)