ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Saturday, April 15, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ေရခဲေသတၱာ နဲ့ပတ္သက္ျပီး ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္)=

>
+Public Health+ 
၁။ ေရခဲေသတၱာ ၏ အတြင္း၊ အျပင္ကို ေရျဖင့္မည္သည့္အခါမွ ပက္ျဖန္းေဆးေၾကာျခင္း
 မျပဳရ။ အတြင္း၌ လ ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ ေရွာ့ျဖစ္တတ္သည္။
၂။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ မႈတ္ေဆးဘူး၊ ဓါတ္ေငြ႔ဘူးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာ အနီးတြင္ မသံုးပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာမွ အပူေၾကာင့္ မီးေလာင္တတ္သည္။
၃။ ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါႏွင့္။ ၄။ ပူေနေသးေသာ
အစားအေသာက္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ အေအးခံၿပီးမွ ထည့္ပါ။
 ၅။ ကာဘြန္နိတ္အေအးဗူး (ဥပမာ – ကိုကာကုိလာ၊ 100 Plus) စသည္တို႔ကို
အေပၚထပ္ အေအးခန္းထဲ မထည့္ပါႏွင့္။ ၆။ ဓါတုေဗဒေဆးရည္မ်ား၊ ဓါတုေဗဒ
ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။
၇။ ေရခဲေသတၱာအတြင္း ပစၥည္းမ်ားကို ၾကပ္သိပ္ေနေအာင္ ထည့့္မထားပါႏွင့္။
 ေလလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္ ေနရာလပ္ ေပးထားပါ။ ၈။ ေရခဲေသတၱာ အေပၚထပ္ ေရခဲခန္း
 အတြင္း ပုလင္း၊ ဖန္ခြက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ အရည္ပုလင္းမ်ား
မထည့္ပါႏွင့္။ ကြဲတတ္သည္။
 ၉။ ေအးခဲေနေသာ အသားငါးမ်ားႏွင့္ ယခုမွ
၀ယ္လာေသာ အသားငါးမ်ားကို အေပၚေရခဲခန္းအတြင္း အတူပူးကပ္မထားပါႏွင့္။
ခြာထားပါ။
 ၁၀။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အီသာ၊ ဘင္ဇင္း၊
အယ္လ္ကိုေဟာ၊ ဓါတ္ေငြ႔မီးျခစ္တြင္ ထည့္ေသာအရည္ စသည္တို႔ကို ေရခဲေသတၱာ
အတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ ေပါက္ကြဲတတ္သည္။  
၁၁။ ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။
 ေရခဲေသတၱာ အတြင္းထည့္ထားပါ ဟု ညႊန္ၾကားထား သည့္ ေဆးမ်ားကိုသာ ထည့္ပါ။
 ၁၂။ လ ်ွပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။ 
၁၃။ ေရခဲခန္း အတြင္းမွ ခဲေနေသာ အသားငါး မ်ားကို ထုတ္ကာ အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီးေနာက္
 ထပ္မံ၍ ေရခဲခန္းအတြင္း မထည့္ပါေတာ့ႏွင့္။ အားလံုးကုန္ေအာင္စားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
 ေရခဲခန္း အတြင္းထည့္မည့္ အသားငါးမ်ား ကို တစ္ခါခ်က္ေလာက္ရံု ခုတ္ထစ္၊ ေရျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာေဆးၿပီးမွ သုိေလွာင္ပါ။ ထုတ္သည့္အခါတြင္လည္း ထို တစ္ခါခ်က္ေလာက္
ရံုသာ ထုတ္ပါ။ အျခား မခ်က္ေသးေသာ အသားငါးမ်ား ကို အရည္မေပ်ာ္ပါေစႏွင့္။ 
ဆက္လက္ခဲထားပါ။ 
၁၄။ အပူခ်ိန္နိမ့္တြင္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ 
အသီးမ်ား၊ ဥပမာ – ငွက္ေပ်ာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခြားသီး၊ စသည္တို႔ကို
 ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္သြင္းမသိုေလွာင္ပါႏွင့္။ 
၁၅။ ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဟု 
ဆုိလ ်ွင္ဆက္မသံုးပါႏွင့္။ အတြင္းရိွပစၥည္းမ်ား အားလံုးထုတ္ပါ။ ခလုတ္ကိုပိတ္ၿပီး 
ပလပ္ကို ခြ်တ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေရခဲေသတၱာျပင္ဆိုင္သုိ႔ပို႔ပါ။ အကယ္၍ 
မေတာ္တဆ ၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္၍ ျပင္လိုလ ်ွင္ နားလည္တတ္က  ်ြမ္းသူကိုသာ
 ျပန္ဆက္ခုိင္းပါ။ တတ္ေယာင္ကားမ်ားကို ဆက္ခိုင္းျခင္း၊ မသိနားမလည္ဘဲ
 မိမိ ကိုယ္တိုင္လုပ္ျခင္းသည္ဓါတ္လုိက္မည့္ အႏၱရာယ္ေရာ၊ မီးေလာင္မည့္အႏၱရာယ္ပါ
 ရိွပါသည္။ 
၁၆။ ေရခဲေသတၱာ ကို (သယ္သည့္အခါ၊ ေနရာေျပာင္းသည့္အခါမ်ားတြင္) 
မည္သည့္အခါမွ မလဲွပါႏွင့္။ ေထာင္လွ်က္သာ ထားရပါမည္။ ေရခဲေသတၱာ ကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္နည္း အပန္းမႀကီးလွေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ အနည္းငယ္မွ် လုပ္လ ်ွင္ပင္
 ေရခဲေသတၱာ ၏ သက္တမ္းကို ပိုၿပီးရွည္ေစႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ပ်က္ခ်ိန္မတိုင္မီ 
ပ်က္မည့္အႏၱရာယ္မွလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ပထမ 
(Safety First) 
၁။ ေရခဲေသတၱာ ကို သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေတာ့မည္
ဆိုလ ်ွင္ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရမည္မွာ ေရခဲေသတၱာ မီးခလုတ္ကို ပိတ္ကာ ပလပ္ခြ်တ္
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရခဲေသတၱာ ကို မီးမပိတ္ဘဲ၊ ပလပ္မခြ်တ္ဘဲ သန္႔ရွင္းေရး၊
 ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး မလုပ္ပါႏွင့္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ 
၂။ ေလးလံေသာ၊ ကဲြႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ ထုတ္ပါ။ 
၃။ ေရခဲေသတၱာကို မီးပိတ္၊ ပလပ္ခြ်တ္ၿပီးလွ်င္ နံရံမွ ခြာပါ။ ထိုသို႔ခြာရာတြင္ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္ပိုင္းကိုသာ ကိုင္ၿပီး ေျဖးညင္းစြာ ေရႊ႔ပါ။ ၾကမ္းျပင္မ်ားကို မျခစ္မိ ေစရန္ သတိထားပါ။ 
၄။ ေရခဲေသတၱာ တစ္ပတ္လည္ လူ၀င္လို႔ရႏိုင္ေလာက္သည္ထိ ခြာထားပါ။ ေရခဲေသတၱာကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနပါမွ ေရခဲေသတၱာ သက္တမ္းရွည္မည္။
 ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပါ။
 ၁။ ေရခဲေသတၱာ အျပင္နံရံမ်ားကို ေရေႏြးအနည္းငယ္ ဆြတ္ထားေသာ သန္႔ရွင္းသည့္ 
အ၀တ္ျဖင့္ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လ ်ွင္ တစ္ႀကိမ္ သုတ္ေပးပါ။ အကယ္၍ အစြန္းအထင္းမ်ားကို သာမန္အ၀တ္စျဖင့္ သုတ္မရပါက ဆပ္ျပာမံႈ႔အနည္းငယ္ ထည့္သံုး ႏိုင္သည္။ အျပင္းစား ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ားသည္ ေရခဲေသတၱာတြင္သုတ္ထားေသာ ေဆးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္၏။ 
၂။ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ေရခဲေသတၱာေပၚသို႔ ေရမ်ားေလာင္းခ်ျခင္း
 မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။ ၃။ တံခါးလက္ကိုင္မ်ားကိုမူ သန္႔ရွင္း
ေျခာက္ေသြ႔ေသာ အ၀တ္စျဖင့္ ေန႔စဥ္သုတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေပးပါ။
 ၄။ တံခါးရြက္ မ်ားတြင္ ေလလံုေစရန္ ရာဘာျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။
 ထိုရာဘာမ်ားကို မေပါက္ျပဲေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။ ထုိ ရာဘာမ်ားေပၚတြင္ ေခ်းေညွာ္မ်ား
ကပ္ေနျခင္းသည္ ရာဘာ၏သက္တမ္းကို က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရာဘာလိုင္နာမ်ားကို မၾကာခဏစစ္ေဆးၿပီး ေခ်းေညွာ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ၅။ အတြင္းဘက္ စင္မ်ားတြင္
 အစားအေသာက္၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွက်ေသာ အရည္မ်ားျဖင့္ 
ညစ္ပတ္ေန တတ္ပါသည္။ ထိုအရည္မ်ားေပေနခဲ့ေသာ္ အ၀တ္စသန္႔သန္႔ကို ဆပ္ျပာရည္ အနည္းငယ္ဆြတ္ကာ ခ်က္ျခင္းသန္႔ရွင္းေပးပါ။ ၆။ အကယ္၍ အတြင္းဘက္စင္မ်ား
ေပၚတြင္ ဟင္းခ်က္ဆီမ်ား ေပက်ံေနေသာ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါ။ 
ထိုဆီမ်ားေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္စင္မ်ား ကြဲအက္ပ်က္စီးတတ္သည္။ ၇။ ရက္လြန္ေနေသာ
 အစားအစာမ်ားကို ဆက္ၿပီးသုိေလွာင္မထားပါႏွင့္။ မစားဘဲ ခ်က္ျခင္းလႊင့္ပစ္ပါ။ 
ထိုပုပ္သိုးေနေသာ အစားအစာမ်ားမွတဆင့္ ေကာင္းေသာအစား အေသာက္မ်ားသို႔ 
ကူးကာ နံေစာ္ၿပီး ေရာဂါရေစတတ္သည္။ 
၈။ အကယ္၍ ေရခဲေသတၱာ သည္ Frost Free မဟုတ္လွ်င္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္း၌
 ေရခဲမ်ား ကပ္တတ္သည္။ ေရခဲမ်ား ကပ္လာခဲ့ေသာ္ ေရခဲျပင္အထူလက္မ၀က္ခန္ ့
႔ရိွလာၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေရေသတၱာမီးကိုပိတ္၊ ပလပ္ကို
ခြ်တ္ကာ အေအးကိုေလ ်ွာ့ ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲမ်ားေပ်ာ္ေအာင္ေစာင့္ပါ။
 မွတ္ခ်က္။ ။ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ ေရႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ အပူေပးျခင္း၊ 
ပန္ကာႏွင့္မႈတ္ျခင္း၊ ဒါးစေသာ ခြ်န္ထက္ သည့္အရာမ်ားျဖင့္ ထိုးခြာျခင္း စသည္တို႔ 
လံုး၀မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အီဗာပိုေရတာကြိဳင္မ်ား ပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ေရခဲေသတၱာ ခလုတ္ပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အေအးဓါတ္ေလ်ာ့ကာ ေရခဲမ်ား သူ႔အလိုလို အရည္ေပ်ာ္ကြာ
က ်ကုန္ပါမည္။ ၉။ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ မ်ားသည္ ဖံုမ်ားတက္ေနကာ ညစ္ပတ္ေနလွ်င္ အပူကို ေကာင္းေကာင္းစြန္႔ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထိုအခါ ေရခဲေသတၱာအလုပ္ပိုလုပ္ရမည္။ မီးအားပိုကုန္က ်မည္။ သက္တမ္းတိုမည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာ၏ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ား ကို ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္
ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီး၏။ မည္သို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္နည္း လြယ္ပါသည္။ 
ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မ်ားကို vacuum cleaner ရိွပါက vacuum cleaner ျဖင့္ ဖံု၊ 
အမႈံမ်ားကို စုပ္ထုတ္ပါ။ vacuum cleaner မရိွဘူးလား။ လြယ္ပါသည္။
 ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္းျဖင့္သုတ္ပါ။ ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္း မရိွလ ်ွင္ သန္႔ရွင္းေသာ 
အ၀တ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားမွာ ပူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္
 လက္အပူေလာင္မည္။ သတိထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းကုိ 
အနည္းဆံုး ၆ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ဖံုထူေသာေဒသမ်ား
တြင္ ႏွစ္္လတစ္ႀကိမ္၊ သံုးလ တစ္ႀကိမ္ စသျဖင့္ လုပ္ေပးသင့္
ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ မ်ားေအာက္တြင္ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ရိွတတ္ပါသည္။
 ကြန္ဒင္ဆာ မွ က ်လာေသာေခြ်းမ်ားသည္ ထိုခြက္ အတြင္းတြင္စုေနမည္။ ထုိခြက္ကို
လည္း မၾကာခဏ သြန္ေပးရန္ လုိပါသည္။ ထိုခြက္အတြင္းရိွေရတြင္ ျခင္မ်ားေပါက္ဖြားႏိုင္ သည္။ ေရခဲေသတၱာ ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ ရိွသနည္း။ ေရခဲေသတၱာ
 အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မွာ ေရခဲေသတၱာ၏ ေနာက္ဘက္၊ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ဘက္တြင္ ရိွတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ ႔ေရခဲေသတၱာ မ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ကုိ အုပ္မထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ ေရခဲေသတၱာ မ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မ်ားကို အုပ္ထားတတ္သည္။ အုပ္ထားလ ်ွင္ ထိုအကာမ်ားကို ျဖဳတ္ရန္ လုိပါသည္။ ၁၀။ ပန္ကာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္၊ သို႔မဟုတ္ အီဗာပိုေရတာမ်ားကို ေလမႈတ္ေပးေသာ ပန္ကာမ်ားရိွပါသည္။ အထက္ပါပံုတြင္ၾကည့္ပါ။ ထိုပန္ကာမ်ားတြင္ ဖံုမ်ားတက္ေနပါမည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေသာအခါ ထိုပန္ကာမ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား ၁။ မီးျပတ္သြားေသာ္လည္း မူလရိွေသာ အေအးဓါတ္ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ေအးေနမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေအး ဓါတ္ကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ေရခဲေသတၱာဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းကို မၾကာခဏမျပဳပါႏွင့္။ အေအးခန္းမွ အသား၊ ငါးမ်ား ကိုလည္း သည္အတိုင္း ဆက္လက္ထားပါ။ 
သို႔ေသာ္ ၂၄ နာရီထက္ေက်ာ္ၿပီး မီးျပတ္မီဆိုပါမူ အေပၚထပ္ အေအးခန္းမွ 
အသားငါးမ်ားကို ထုတ္လိုက္ပါ။ သည္အတုိင္းဆက္မထားပါႏွင့္။ 
အေအးဓါတ္ျပယ္ၿပီး ပုပ္ကုန္တတ္သည္။ 
၂။ ခရီးရက္ရွည္ထြက္ေတာ့မည္ဆိုလ ်ွင္ – ၃ ပတ္အတြင္း ျပန္ေရာက္မည္ဆုိပါက
 ေရခဲေသတၱာ ကို မပိတ္ဘဲ သည္အတိုင္းထားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အစားအေသာက္မ်ားကို
 ေတာ့ ကုန္ေအာင္ သံုးခဲ့ပါ။ ၃ ပတ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေနမည္ဆိုပါက ေရခဲေသတၱာ 
အတြင္း ရိွသမွ် အစားအေသာက္အားလံုးကို ထုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းပါ။ ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္မီးပါပိတ္ၿပီး ပလပ္ကို ခြ်တ္ထားလိုက္ပါ။ 
ဒါေတြသိထားဘို႔လိုတယ္။
၁။ ေရခဲေသတၱာနံရံမ်ား ပူေနျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္၏။ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။ 
၂။ မီးဖြင့္ထားၿပီး ကြန္ပရက္ဆာ ေမာင္းေနလွ်င္ တုန္ေန၊ ပူေနပါမည္။ 
ဤသည္မွာလည္း ပံုမွန္ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။ ၃။ မီးျပတ္သြားၿပီး
 မီးျပန္လာလ ်ွင္ ပံုမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ရန္ (ေရခဲေသတၱာ
 လိုသည့္အပူခ်ိန္ေရာက္ရန္) ၉ နာရီမွ ၁၄ နာရီခန္႔ ၾကာပါလိမ့္မည္။ ခ်က္ျခင္းျပန္မေအး
လာခဲ့ေသာ္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာကိုသာ ေတာက္ေလ ်ွာက္ဖြင့္ထားပါ။ 
၄။ Frost Free သုိ႔မဟုတ္ Self-defrosting ဟုေရးထားေသာ ေရခဲေသတၱာ မ်ားသည္ 
အေပၚထပ္၌ ခဲလာမည့္ ေရခဲမ်ားကို ၆ နာရီမွ ၈ နာရီ ၾကာတိုင္း သူ႔ဟာသူ ျပန္အရည္ေဖ်ာ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ သီးသန္႔ေရခဲေဖ်ာ္ေပးရန္ မလိုပါ။ 
၅။ ယခုေခတ္ ေရခဲေသတၱာ မ်ား၌ အနံ႔ေဖ်ာက္ေပးသည့္ Platinum Deodorzing
 device ပါတတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျပင္ကၾကည့္၍ မျမင္ရပါ။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ
 အသားငါးမ်ား၏ ညီွနံ႔စေသာ မေကာင္းသည့္ အန႔ံအသက္မ်ားကို ေဖ်ာက္ေပးပါသည္။
 ၆။ အကယ္၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေနခဲ့ေသာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာ ထားသည့္ 
ပတ္၀န္းက ်င္ တြင္ အ၀တ္ေရစိုမ်ား လွန္းထား ေသာ္ ေရခဲေသတၱာနံရံ၌ ေခြ်းျပန္
တတ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဖန္ခြက္အတြင္း ေရခဲထည့္ထားလ ်ွင္ ဖန္ခြက္နံရံ၌
 ေခြ်းျပန္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္၍ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။
 ၇။ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္တြင္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္းမွ
 ေဖ်ာ္ခ်လိုက္သည့္ ေရ သုိ႔မဟုတ္ ေခြ်းမ်ားကို ခံေပးေသာ ေခြ်းခံခြက္ရိွပါသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခြ်းခံခြက္ကို ေရသြန္စရာမလိုပါ။ အေငြ႔ပ်ံၿပီး ေရမ်ားခန္းသြားပါလိမ့္မည္။
 သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ထိုခြက္ထဲ၌ မိႈမ်ားေပါက္လာတတ္၊ အန႔ံအသက္မ်ား ထြက္လာတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္ ခြက္ကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးရန္လိုပါသည္။
 ၈။ ေရခဲ သည္ ေရခဲေသတၱာ ထဲမွ အန႔ံအသက္မ်ားကို စုပ္ယူႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခြက္မ်ား နံေနတတ္ပါသည္။ ေရခဲခြက္မ်ား အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေအာင္ ၂ လ တစ္ႀကိမ္၊ 
၃ လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာေပးပါ။ ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း 
မွတ္ခ်က္။ ။ တံခါးရြက္တြင္ ေလလံုေအာင္ထိန္းေပးေသာ ရာဘာလိုင္နာရိွသည္။ 
ထုိလိုင္နာကို မေပါက္ၿပဲ၊ မပ်က္စီးေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ ထိုလိုင္နာ ကဲြအက္၊ 
ပ်က္စီးပါက ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း
ေအးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘာျပႆနာ တက္ေနသလဲ? ေရခဲေသတၱာ လံုး၀အလုပ္
မလုပ္ေတာ့လ ်ွင္ (မေအးေတာ့လ ်ွင္) ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။ 
၁။ ေရခဲေသတၱာ ပလပ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးထားရဲ့လား? (ပလပ္ မမိ
တမိျဖစ္ေနရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ထိုးပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာရဲ့ မီးခလုတ္ဟာ ေကာင္းေသးရဲ့လား? (မီးခလုတ္ေကာင္းမေကာင္းကို
 တျခား လ ်ွပ္စစ္ပစၥည္း တစ္ခုခု (ဥပမာ – မီးပူ၊ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္) စတာေတြသံုးၿပီး စစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ မေကာင္းရင္ ခလုတ္လဲပါ။)
 ၃။ ေရခဲေသတၱာမီးလိုင္းက breaker က် ်ေနသလား။ Fuse (ဖ်ဴ႔စ္) ျပတ္ေနသလား? 
(Breaker က ်ေနရင္ ဘာေၾကာင့္က ်သလဲ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာပါ။
 ေနာက္ျပန္တင္ပါ။ ဖ်ဴ႔စ္ျပတ္ေနရင္ တစ္ေနရာရာမွာ ေရွာ့ျဖစ္ေနသလား
 စစ္ေဆးၿပီး အရြယ္တူ ဖ်ဴ႔စ္ကို ျပန္၀ယ္ထည့္ပါ။ ဖ်ဴ႔စ္ကို မူလအရြယ္ထက္ 
ပိုႀကီးမထားပါနဲ႔။ ေရခဲ ေသတၱာ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားအတြက္
 fuse ဟာ ၁၃ အမ္ပီယာ (13A) ဖ်ဴ႔စ္ ျဖစ္ပါတယ္။) 
၄။ ေရခဲေသတၱာ က ၀ိုင္ယာႀကိဳးကို ၾကြက္ေတြကိုက္ျဖတ္ထားလို႔ ျပတ္ေနသလား? (၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးေနရင္ ႀကိဳးအသစ္နဲ႔ အစားထိုးပါ။ ျပန္ဆက္ၿပီး 
မသံုးပါနဲ႔။) ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း မေအးေတာ့လ ်ွင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
စစ္ေဆးပါ။
 ၁။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္ (၁) ကိုေရာက္ေန
သလား? (ပံုမွန္ဆိုလ ်ွင္ ခလုတ္ကို နံပါတ္ ၃ မွာထားပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ မွာဆို
 ေအးမွာမဟုတ္ပါ။ နံပါတ္ ၃ သို႔ျပန္ေျပာင္းပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာ အနီးမွာ အပူထုတ္တဲ့ (မီးဖို၊ ေနေရာင္တိုက္ရိုက္ထိုးက ်ေနျခင္း) 
အရာေတြ ရိွေနသလား? (ေရခဲေသတၱာနားမွာ မီးဖို၊ မီးပူစတာေတြရိွေနရင္ ေ၀းရာကို
 ေရႊ႔ထားပါ။ ေရခဲေသတၱာကို ေနထိုးေနရင္ ေနမထိုးတဲ့ေနရာကို ေရႊ႔ေပးပါ။) 
၃။ ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို ေသေသခ်ာခ်ာပိတ္ထားရဲ့လား။ တံခါးဟေနသလား?
 (တံခါးမေစ့ရင္ အေအးေလ ်ွာ ့ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပိတ္တဲ့အခါ ေသေသခ်ာ
 ေစ့ေအာင္ ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။)
 ၄။ ေရခဲေသတၱာ ရဲ့တံခါးက ရာဘာလိုင္နာေတြ ေပါက္ကဲြပ်က္စီးေနသလား? 
(တံခါးက လုိင္နာေတြေပါက္ျပဲေနရင္ အျပင္ကေလေတြ၀င္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာမဟုတ္ပါ။ ဆုိင္ပို႔ၿပီးလုိင္နာအသစ္ျပန္ထည့္ပါ။) 
၅။ ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္ထားသလား? (ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို
 ပစၥည္းယူၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းျပန္ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါနဲ႔။)
 ၆။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ပူေနေသးတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား? 
(ေရခဲေသတၱာ ထဲမထည့္ခင္ အစားအေသာက္ေတြကို အရင္အေအးခံပါ။ 
ပူေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ပါနဲ႔။) 
၇။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြ အရမ္းမ်ားၿပီး က ်ပ္သိပ္ေနသလား? 
(ေရခဲေသတၱာ ထဲ ပစၥည္းေတြထည့္တဲ့အခါ စနစ္တက ်ထည့္ဘို႔လိုပါတယ္။ 
ပစၥည္းေတြနဲ႔ က ်ပ္သိပ္ေနရင္ ေလေကာင္း ေကာင္းမလွည့္ပတ္ႏုိင္လို႔
 ေကာင္းေကာင္းေအးမွာ မဟုတ္ပါ။) 
၈။ ေရခဲေသတၱာ ဟာ နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္ေနသလား?
 (ေရခဲေသတၱာ ကို နံရံကေန အနည္းဆံုး ၂ လက္မ ခြာထားရပါမယ္။
 နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္လြန္းေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲေသတၱာနဲ႔ နံရံအၾကားမွာ
 ပစၥည္းေတြထည့္ထားရင္ ေလလွည့္ပတ္မႈမေကာင္းလို႔ ေအးမွာမဟုတ္ပါ။
 ေရခဲေသတၱာနဲ႔ နံရံအၾကားမွာဘာပစၥည္းမွ မရိွပါေစနဲ႔။ 
၉။ တကယ္လို႔ Damper control ပါခဲ့ရင္ mid-position (အလယ္မွာ) ထားေပးပါ။
 ေအာက္ထပ္ ေရခဲေသတၱာ ခန္းထဲက အစားအေသာက္ေတြ ေအးခဲေနလ ်ွင္
 ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။ ၁။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ
 နံပါတ္ (၅) ကိုေရာက္ေနသလား? (နံပါတ္ ၅ ဟာ အျမင့္ဆံုးခလုတ္ျဖစ္လို႔ 
အရမ္းေအးပါတယ္။ မလိုအပ္ရင္ နံပါတ္ ၃ မွာပဲထားပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ စြတ္စိုေနတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား?
 (အရမ္းစြတ္စိုေနတဲ့ ဥပမာ – မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ခ်ဥ္ဖတ္၊ စိတ္ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာေတြဟာ
 ေရေငြ႔ကိုထုတ္ၿပီး တျခား အစားအေသာက္ေတြကို ေအးခဲေစပါတယ္။ တကယ္လို႔ 
ဖရဲသီးစိတ္ ထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းမထည့္ပါနဲ႔။ wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကိုပတ္တဲ့ ပလတ္စတစ္အၾကည္စ ပါးပါးကေလး ရိွပါတယ္။
 အဲဒါနဲ႔ပတ္ၿပီးမွ ထည့္ပါ။) ေရခဲေသတၱာ သည္ တုန္ခါေနလ ်ွင္၊ အသံမ်ားထြက္ေနလ ်ွင္
  ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။
 ၁။ ေရခဲေသတၱာထားတ့ဲ ၾကမ္းျပင္ဟာ မညီညာဘဲ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနသလား? 
(ပထမ – ေရခဲေသတၱာထားတဲ့ ၾကမ္းျပင္ဟာ ညီညာတဲ့ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရခဲေသတၱာရဲ့ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္းစလံုး ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိေနရပါမယ္။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္
 လြတ္ေနရင္ တစ္ခုခုနဲ႔ ခုေပးပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာ ေနာက္၊ ေအာက္ဘက္က ကြန္ပရက္ဆာဘက္ မွာ တစ္ခုခု၀င္ေနသလား? (အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ကြန္ပရက္ဆာဘက္ ကို သတၱဳပစၥည္းတစ္ခုခု၀င္ေနရင္ အသံေတြျမည္ေနပါမယ္။ အဲဒီအခါအဲဒီပစၥည္းကို ရွာၿပီးထုတ္ပစ္ပါ။)
 ၃။ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ေခ်ာင္ေနရင္လဲ အသံထြက္တတ္ပါတယ္။ ျပန္က  ်ပ္ေပးပါ။ 
၄။ ေရခဲေသတၱာ ေနာက္၊ ေအာက္ဖက္မွာ ကာထားတဲ့ အကာေတြ ေခ်ာင္ေနသလား။
 ျပန္က ်ပ္ေပးပါ။ 

**ရည္ညႊန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား**

1. Samsung Refrigerator Owner’s Instructions 
2. LG Refrigeator Service Manual
 3. Toshiba Refrigerator Instruction Manual 
4. Hot Point Larger Fridge User Manual 

Credit to ေအးၿငိမ္း

+Public Health+ 
၁။ ေရခဲေသတၱာ ၏ အတြင္း၊ အျပင္ကို ေရျဖင့္မည္သည့္အခါမွ ပက္ျဖန္းေဆးေၾကာျခင္း
 မျပဳရ။ အတြင္း၌ လ ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ ေရွာ့ျဖစ္တတ္သည္။
၂။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ မႈတ္ေဆးဘူး၊ ဓါတ္ေငြ႔ဘူးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာ အနီးတြင္ မသံုးပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာမွ အပူေၾကာင့္ မီးေလာင္တတ္သည္။
၃။ ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါႏွင့္။ ၄။ ပူေနေသးေသာ
အစားအေသာက္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ အေအးခံၿပီးမွ ထည့္ပါ။
 ၅။ ကာဘြန္နိတ္အေအးဗူး (ဥပမာ – ကိုကာကုိလာ၊ 100 Plus) စသည္တို႔ကို
အေပၚထပ္ အေအးခန္းထဲ မထည့္ပါႏွင့္။ ၆။ ဓါတုေဗဒေဆးရည္မ်ား၊ ဓါတုေဗဒ
ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။
၇။ ေရခဲေသတၱာအတြင္း ပစၥည္းမ်ားကို ၾကပ္သိပ္ေနေအာင္ ထည့့္မထားပါႏွင့္။
 ေလလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္ ေနရာလပ္ ေပးထားပါ။ ၈။ ေရခဲေသတၱာ အေပၚထပ္ ေရခဲခန္း
 အတြင္း ပုလင္း၊ ဖန္ခြက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ အရည္ပုလင္းမ်ား
မထည့္ပါႏွင့္။ ကြဲတတ္သည္။
 ၉။ ေအးခဲေနေသာ အသားငါးမ်ားႏွင့္ ယခုမွ
၀ယ္လာေသာ အသားငါးမ်ားကို အေပၚေရခဲခန္းအတြင္း အတူပူးကပ္မထားပါႏွင့္။
ခြာထားပါ။
 ၁၀။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အီသာ၊ ဘင္ဇင္း၊
အယ္လ္ကိုေဟာ၊ ဓါတ္ေငြ႔မီးျခစ္တြင္ ထည့္ေသာအရည္ စသည္တို႔ကို ေရခဲေသတၱာ
အတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ ေပါက္ကြဲတတ္သည္။  
၁၁။ ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။
 ေရခဲေသတၱာ အတြင္းထည့္ထားပါ ဟု ညႊန္ၾကားထား သည့္ ေဆးမ်ားကိုသာ ထည့္ပါ။
 ၁၂။ လ ်ွပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။ 
၁၃။ ေရခဲခန္း အတြင္းမွ ခဲေနေသာ အသားငါး မ်ားကို ထုတ္ကာ အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီးေနာက္
 ထပ္မံ၍ ေရခဲခန္းအတြင္း မထည့္ပါေတာ့ႏွင့္။ အားလံုးကုန္ေအာင္စားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
 ေရခဲခန္း အတြင္းထည့္မည့္ အသားငါးမ်ား ကို တစ္ခါခ်က္ေလာက္ရံု ခုတ္ထစ္၊ ေရျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာေဆးၿပီးမွ သုိေလွာင္ပါ။ ထုတ္သည့္အခါတြင္လည္း ထို တစ္ခါခ်က္ေလာက္
ရံုသာ ထုတ္ပါ။ အျခား မခ်က္ေသးေသာ အသားငါးမ်ား ကို အရည္မေပ်ာ္ပါေစႏွင့္။ 
ဆက္လက္ခဲထားပါ။ 
၁၄။ အပူခ်ိန္နိမ့္တြင္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ 
အသီးမ်ား၊ ဥပမာ – ငွက္ေပ်ာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခြားသီး၊ စသည္တို႔ကို
 ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္သြင္းမသိုေလွာင္ပါႏွင့္။ 
၁၅။ ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဟု 
ဆုိလ ်ွင္ဆက္မသံုးပါႏွင့္။ အတြင္းရိွပစၥည္းမ်ား အားလံုးထုတ္ပါ။ ခလုတ္ကိုပိတ္ၿပီး 
ပလပ္ကို ခြ်တ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေရခဲေသတၱာျပင္ဆိုင္သုိ႔ပို႔ပါ။ အကယ္၍ 
မေတာ္တဆ ၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္၍ ျပင္လိုလ ်ွင္ နားလည္တတ္က  ်ြမ္းသူကိုသာ
 ျပန္ဆက္ခုိင္းပါ။ တတ္ေယာင္ကားမ်ားကို ဆက္ခိုင္းျခင္း၊ မသိနားမလည္ဘဲ
 မိမိ ကိုယ္တိုင္လုပ္ျခင္းသည္ဓါတ္လုိက္မည့္ အႏၱရာယ္ေရာ၊ မီးေလာင္မည့္အႏၱရာယ္ပါ
 ရိွပါသည္။ 
၁၆။ ေရခဲေသတၱာ ကို (သယ္သည့္အခါ၊ ေနရာေျပာင္းသည့္အခါမ်ားတြင္) 
မည္သည့္အခါမွ မလဲွပါႏွင့္။ ေထာင္လွ်က္သာ ထားရပါမည္။ ေရခဲေသတၱာ ကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္နည္း အပန္းမႀကီးလွေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ အနည္းငယ္မွ် လုပ္လ ်ွင္ပင္
 ေရခဲေသတၱာ ၏ သက္တမ္းကို ပိုၿပီးရွည္ေစႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ပ်က္ခ်ိန္မတိုင္မီ 
ပ်က္မည့္အႏၱရာယ္မွလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ပထမ 
(Safety First) 
၁။ ေရခဲေသတၱာ ကို သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေတာ့မည္
ဆိုလ ်ွင္ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရမည္မွာ ေရခဲေသတၱာ မီးခလုတ္ကို ပိတ္ကာ ပလပ္ခြ်တ္
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရခဲေသတၱာ ကို မီးမပိတ္ဘဲ၊ ပလပ္မခြ်တ္ဘဲ သန္႔ရွင္းေရး၊
 ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး မလုပ္ပါႏွင့္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ 
၂။ ေလးလံေသာ၊ ကဲြႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ ထုတ္ပါ။ 
၃။ ေရခဲေသတၱာကို မီးပိတ္၊ ပလပ္ခြ်တ္ၿပီးလွ်င္ နံရံမွ ခြာပါ။ ထိုသို႔ခြာရာတြင္ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္ပိုင္းကိုသာ ကိုင္ၿပီး ေျဖးညင္းစြာ ေရႊ႔ပါ။ ၾကမ္းျပင္မ်ားကို မျခစ္မိ ေစရန္ သတိထားပါ။ 
၄။ ေရခဲေသတၱာ တစ္ပတ္လည္ လူ၀င္လို႔ရႏိုင္ေလာက္သည္ထိ ခြာထားပါ။ ေရခဲေသတၱာကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနပါမွ ေရခဲေသတၱာ သက္တမ္းရွည္မည္။
 ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပါ။
 ၁။ ေရခဲေသတၱာ အျပင္နံရံမ်ားကို ေရေႏြးအနည္းငယ္ ဆြတ္ထားေသာ သန္႔ရွင္းသည့္ 
အ၀တ္ျဖင့္ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လ ်ွင္ တစ္ႀကိမ္ သုတ္ေပးပါ။ အကယ္၍ အစြန္းအထင္းမ်ားကို သာမန္အ၀တ္စျဖင့္ သုတ္မရပါက ဆပ္ျပာမံႈ႔အနည္းငယ္ ထည့္သံုး ႏိုင္သည္။ အျပင္းစား ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ားသည္ ေရခဲေသတၱာတြင္သုတ္ထားေသာ ေဆးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္၏။ 
၂။ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ေရခဲေသတၱာေပၚသို႔ ေရမ်ားေလာင္းခ်ျခင္း
 မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။ ၃။ တံခါးလက္ကိုင္မ်ားကိုမူ သန္႔ရွင္း
ေျခာက္ေသြ႔ေသာ အ၀တ္စျဖင့္ ေန႔စဥ္သုတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေပးပါ။
 ၄။ တံခါးရြက္ မ်ားတြင္ ေလလံုေစရန္ ရာဘာျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။
 ထိုရာဘာမ်ားကို မေပါက္ျပဲေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။ ထုိ ရာဘာမ်ားေပၚတြင္ ေခ်းေညွာ္မ်ား
ကပ္ေနျခင္းသည္ ရာဘာ၏သက္တမ္းကို က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရာဘာလိုင္နာမ်ားကို မၾကာခဏစစ္ေဆးၿပီး ေခ်းေညွာ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ၅။ အတြင္းဘက္ စင္မ်ားတြင္
 အစားအေသာက္၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွက်ေသာ အရည္မ်ားျဖင့္ 
ညစ္ပတ္ေန တတ္ပါသည္။ ထိုအရည္မ်ားေပေနခဲ့ေသာ္ အ၀တ္စသန္႔သန္႔ကို ဆပ္ျပာရည္ အနည္းငယ္ဆြတ္ကာ ခ်က္ျခင္းသန္႔ရွင္းေပးပါ။ ၆။ အကယ္၍ အတြင္းဘက္စင္မ်ား
ေပၚတြင္ ဟင္းခ်က္ဆီမ်ား ေပက်ံေနေသာ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါ။ 
ထိုဆီမ်ားေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္စင္မ်ား ကြဲအက္ပ်က္စီးတတ္သည္။ ၇။ ရက္လြန္ေနေသာ
 အစားအစာမ်ားကို ဆက္ၿပီးသုိေလွာင္မထားပါႏွင့္။ မစားဘဲ ခ်က္ျခင္းလႊင့္ပစ္ပါ။ 
ထိုပုပ္သိုးေနေသာ အစားအစာမ်ားမွတဆင့္ ေကာင္းေသာအစား အေသာက္မ်ားသို႔ 
ကူးကာ နံေစာ္ၿပီး ေရာဂါရေစတတ္သည္။ 
၈။ အကယ္၍ ေရခဲေသတၱာ သည္ Frost Free မဟုတ္လွ်င္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္း၌
 ေရခဲမ်ား ကပ္တတ္သည္။ ေရခဲမ်ား ကပ္လာခဲ့ေသာ္ ေရခဲျပင္အထူလက္မ၀က္ခန္ ့
႔ရိွလာၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေရေသတၱာမီးကိုပိတ္၊ ပလပ္ကို
ခြ်တ္ကာ အေအးကိုေလ ်ွာ့ ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲမ်ားေပ်ာ္ေအာင္ေစာင့္ပါ။
 မွတ္ခ်က္။ ။ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ ေရႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ အပူေပးျခင္း၊ 
ပန္ကာႏွင့္မႈတ္ျခင္း၊ ဒါးစေသာ ခြ်န္ထက္ သည့္အရာမ်ားျဖင့္ ထိုးခြာျခင္း စသည္တို႔ 
လံုး၀မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အီဗာပိုေရတာကြိဳင္မ်ား ပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ေရခဲေသတၱာ ခလုတ္ပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အေအးဓါတ္ေလ်ာ့ကာ ေရခဲမ်ား သူ႔အလိုလို အရည္ေပ်ာ္ကြာ
က ်ကုန္ပါမည္။ ၉။ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ မ်ားသည္ ဖံုမ်ားတက္ေနကာ ညစ္ပတ္ေနလွ်င္ အပူကို ေကာင္းေကာင္းစြန္႔ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထိုအခါ ေရခဲေသတၱာအလုပ္ပိုလုပ္ရမည္။ မီးအားပိုကုန္က ်မည္။ သက္တမ္းတိုမည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာ၏ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ား ကို ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္
ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီး၏။ မည္သို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္နည္း လြယ္ပါသည္။ 
ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မ်ားကို vacuum cleaner ရိွပါက vacuum cleaner ျဖင့္ ဖံု၊ 
အမႈံမ်ားကို စုပ္ထုတ္ပါ။ vacuum cleaner မရိွဘူးလား။ လြယ္ပါသည္။
 ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္းျဖင့္သုတ္ပါ။ ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္း မရိွလ ်ွင္ သန္႔ရွင္းေသာ 
အ၀တ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားမွာ ပူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္
 လက္အပူေလာင္မည္။ သတိထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းကုိ 
အနည္းဆံုး ၆ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ဖံုထူေသာေဒသမ်ား
တြင္ ႏွစ္္လတစ္ႀကိမ္၊ သံုးလ တစ္ႀကိမ္ စသျဖင့္ လုပ္ေပးသင့္
ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ မ်ားေအာက္တြင္ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ရိွတတ္ပါသည္။
 ကြန္ဒင္ဆာ မွ က ်လာေသာေခြ်းမ်ားသည္ ထိုခြက္ အတြင္းတြင္စုေနမည္။ ထုိခြက္ကို
လည္း မၾကာခဏ သြန္ေပးရန္ လုိပါသည္။ ထိုခြက္အတြင္းရိွေရတြင္ ျခင္မ်ားေပါက္ဖြားႏိုင္ သည္။ ေရခဲေသတၱာ ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ ရိွသနည္း။ ေရခဲေသတၱာ
 အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မွာ ေရခဲေသတၱာ၏ ေနာက္ဘက္၊ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ဘက္တြင္ ရိွတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ ႔ေရခဲေသတၱာ မ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ကုိ အုပ္မထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ ေရခဲေသတၱာ မ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မ်ားကို အုပ္ထားတတ္သည္။ အုပ္ထားလ ်ွင္ ထိုအကာမ်ားကို ျဖဳတ္ရန္ လုိပါသည္။ ၁၀။ ပန္ကာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္၊ သို႔မဟုတ္ အီဗာပိုေရတာမ်ားကို ေလမႈတ္ေပးေသာ ပန္ကာမ်ားရိွပါသည္။ အထက္ပါပံုတြင္ၾကည့္ပါ။ ထိုပန္ကာမ်ားတြင္ ဖံုမ်ားတက္ေနပါမည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေသာအခါ ထိုပန္ကာမ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား ၁။ မီးျပတ္သြားေသာ္လည္း မူလရိွေသာ အေအးဓါတ္ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ေအးေနမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေအး ဓါတ္ကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ေရခဲေသတၱာဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းကို မၾကာခဏမျပဳပါႏွင့္။ အေအးခန္းမွ အသား၊ ငါးမ်ား ကိုလည္း သည္အတိုင္း ဆက္လက္ထားပါ။ 
သို႔ေသာ္ ၂၄ နာရီထက္ေက်ာ္ၿပီး မီးျပတ္မီဆိုပါမူ အေပၚထပ္ အေအးခန္းမွ 
အသားငါးမ်ားကို ထုတ္လိုက္ပါ။ သည္အတုိင္းဆက္မထားပါႏွင့္။ 
အေအးဓါတ္ျပယ္ၿပီး ပုပ္ကုန္တတ္သည္။ 
၂။ ခရီးရက္ရွည္ထြက္ေတာ့မည္ဆိုလ ်ွင္ – ၃ ပတ္အတြင္း ျပန္ေရာက္မည္ဆုိပါက
 ေရခဲေသတၱာ ကို မပိတ္ဘဲ သည္အတိုင္းထားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အစားအေသာက္မ်ားကို
 ေတာ့ ကုန္ေအာင္ သံုးခဲ့ပါ။ ၃ ပတ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေနမည္ဆိုပါက ေရခဲေသတၱာ 
အတြင္း ရိွသမွ် အစားအေသာက္အားလံုးကို ထုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းပါ။ ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္မီးပါပိတ္ၿပီး ပလပ္ကို ခြ်တ္ထားလိုက္ပါ။ 
ဒါေတြသိထားဘို႔လိုတယ္။
၁။ ေရခဲေသတၱာနံရံမ်ား ပူေနျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္၏။ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။ 
၂။ မီးဖြင့္ထားၿပီး ကြန္ပရက္ဆာ ေမာင္းေနလွ်င္ တုန္ေန၊ ပူေနပါမည္။ 
ဤသည္မွာလည္း ပံုမွန္ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။ ၃။ မီးျပတ္သြားၿပီး
 မီးျပန္လာလ ်ွင္ ပံုမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ရန္ (ေရခဲေသတၱာ
 လိုသည့္အပူခ်ိန္ေရာက္ရန္) ၉ နာရီမွ ၁၄ နာရီခန္႔ ၾကာပါလိမ့္မည္။ ခ်က္ျခင္းျပန္မေအး
လာခဲ့ေသာ္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာကိုသာ ေတာက္ေလ ်ွာက္ဖြင့္ထားပါ။ 
၄။ Frost Free သုိ႔မဟုတ္ Self-defrosting ဟုေရးထားေသာ ေရခဲေသတၱာ မ်ားသည္ 
အေပၚထပ္၌ ခဲလာမည့္ ေရခဲမ်ားကို ၆ နာရီမွ ၈ နာရီ ၾကာတိုင္း သူ႔ဟာသူ ျပန္အရည္ေဖ်ာ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ သီးသန္႔ေရခဲေဖ်ာ္ေပးရန္ မလိုပါ။ 
၅။ ယခုေခတ္ ေရခဲေသတၱာ မ်ား၌ အနံ႔ေဖ်ာက္ေပးသည့္ Platinum Deodorzing
 device ပါတတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျပင္ကၾကည့္၍ မျမင္ရပါ။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ
 အသားငါးမ်ား၏ ညီွနံ႔စေသာ မေကာင္းသည့္ အန႔ံအသက္မ်ားကို ေဖ်ာက္ေပးပါသည္။
 ၆။ အကယ္၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေနခဲ့ေသာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာ ထားသည့္ 
ပတ္၀န္းက ်င္ တြင္ အ၀တ္ေရစိုမ်ား လွန္းထား ေသာ္ ေရခဲေသတၱာနံရံ၌ ေခြ်းျပန္
တတ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဖန္ခြက္အတြင္း ေရခဲထည့္ထားလ ်ွင္ ဖန္ခြက္နံရံ၌
 ေခြ်းျပန္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္၍ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။
 ၇။ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္တြင္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္းမွ
 ေဖ်ာ္ခ်လိုက္သည့္ ေရ သုိ႔မဟုတ္ ေခြ်းမ်ားကို ခံေပးေသာ ေခြ်းခံခြက္ရိွပါသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခြ်းခံခြက္ကို ေရသြန္စရာမလိုပါ။ အေငြ႔ပ်ံၿပီး ေရမ်ားခန္းသြားပါလိမ့္မည္။
 သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ထိုခြက္ထဲ၌ မိႈမ်ားေပါက္လာတတ္၊ အန႔ံအသက္မ်ား ထြက္လာတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္ ခြက္ကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးရန္လိုပါသည္။
 ၈။ ေရခဲ သည္ ေရခဲေသတၱာ ထဲမွ အန႔ံအသက္မ်ားကို စုပ္ယူႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခြက္မ်ား နံေနတတ္ပါသည္။ ေရခဲခြက္မ်ား အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေအာင္ ၂ လ တစ္ႀကိမ္၊ 
၃ လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာေပးပါ။ ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း 
မွတ္ခ်က္။ ။ တံခါးရြက္တြင္ ေလလံုေအာင္ထိန္းေပးေသာ ရာဘာလိုင္နာရိွသည္။ 
ထုိလိုင္နာကို မေပါက္ၿပဲ၊ မပ်က္စီးေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ ထိုလိုင္နာ ကဲြအက္၊ 
ပ်က္စီးပါက ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း
ေအးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘာျပႆနာ တက္ေနသလဲ? ေရခဲေသတၱာ လံုး၀အလုပ္
မလုပ္ေတာ့လ ်ွင္ (မေအးေတာ့လ ်ွင္) ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။ 
၁။ ေရခဲေသတၱာ ပလပ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးထားရဲ့လား? (ပလပ္ မမိ
တမိျဖစ္ေနရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ထိုးပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာရဲ့ မီးခလုတ္ဟာ ေကာင္းေသးရဲ့လား? (မီးခလုတ္ေကာင္းမေကာင္းကို
 တျခား လ ်ွပ္စစ္ပစၥည္း တစ္ခုခု (ဥပမာ – မီးပူ၊ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္) စတာေတြသံုးၿပီး စစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ မေကာင္းရင္ ခလုတ္လဲပါ။)
 ၃။ ေရခဲေသတၱာမီးလိုင္းက breaker က် ်ေနသလား။ Fuse (ဖ်ဴ႔စ္) ျပတ္ေနသလား? 
(Breaker က ်ေနရင္ ဘာေၾကာင့္က ်သလဲ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာပါ။
 ေနာက္ျပန္တင္ပါ။ ဖ်ဴ႔စ္ျပတ္ေနရင္ တစ္ေနရာရာမွာ ေရွာ့ျဖစ္ေနသလား
 စစ္ေဆးၿပီး အရြယ္တူ ဖ်ဴ႔စ္ကို ျပန္၀ယ္ထည့္ပါ။ ဖ်ဴ႔စ္ကို မူလအရြယ္ထက္ 
ပိုႀကီးမထားပါနဲ႔။ ေရခဲ ေသတၱာ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားအတြက္
 fuse ဟာ ၁၃ အမ္ပီယာ (13A) ဖ်ဴ႔စ္ ျဖစ္ပါတယ္။) 
၄။ ေရခဲေသတၱာ က ၀ိုင္ယာႀကိဳးကို ၾကြက္ေတြကိုက္ျဖတ္ထားလို႔ ျပတ္ေနသလား? (၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးေနရင္ ႀကိဳးအသစ္နဲ႔ အစားထိုးပါ။ ျပန္ဆက္ၿပီး 
မသံုးပါနဲ႔။) ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း မေအးေတာ့လ ်ွင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
စစ္ေဆးပါ။
 ၁။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္ (၁) ကိုေရာက္ေန
သလား? (ပံုမွန္ဆိုလ ်ွင္ ခလုတ္ကို နံပါတ္ ၃ မွာထားပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ မွာဆို
 ေအးမွာမဟုတ္ပါ။ နံပါတ္ ၃ သို႔ျပန္ေျပာင္းပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာ အနီးမွာ အပူထုတ္တဲ့ (မီးဖို၊ ေနေရာင္တိုက္ရိုက္ထိုးက ်ေနျခင္း) 
အရာေတြ ရိွေနသလား? (ေရခဲေသတၱာနားမွာ မီးဖို၊ မီးပူစတာေတြရိွေနရင္ ေ၀းရာကို
 ေရႊ႔ထားပါ။ ေရခဲေသတၱာကို ေနထိုးေနရင္ ေနမထိုးတဲ့ေနရာကို ေရႊ႔ေပးပါ။) 
၃။ ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို ေသေသခ်ာခ်ာပိတ္ထားရဲ့လား။ တံခါးဟေနသလား?
 (တံခါးမေစ့ရင္ အေအးေလ ်ွာ ့ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပိတ္တဲ့အခါ ေသေသခ်ာ
 ေစ့ေအာင္ ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။)
 ၄။ ေရခဲေသတၱာ ရဲ့တံခါးက ရာဘာလိုင္နာေတြ ေပါက္ကဲြပ်က္စီးေနသလား? 
(တံခါးက လုိင္နာေတြေပါက္ျပဲေနရင္ အျပင္ကေလေတြ၀င္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာမဟုတ္ပါ။ ဆုိင္ပို႔ၿပီးလုိင္နာအသစ္ျပန္ထည့္ပါ။) 
၅။ ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္ထားသလား? (ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို
 ပစၥည္းယူၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းျပန္ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါနဲ႔။)
 ၆။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ပူေနေသးတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား? 
(ေရခဲေသတၱာ ထဲမထည့္ခင္ အစားအေသာက္ေတြကို အရင္အေအးခံပါ။ 
ပူေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ပါနဲ႔။) 
၇။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြ အရမ္းမ်ားၿပီး က ်ပ္သိပ္ေနသလား? 
(ေရခဲေသတၱာ ထဲ ပစၥည္းေတြထည့္တဲ့အခါ စနစ္တက ်ထည့္ဘို႔လိုပါတယ္။ 
ပစၥည္းေတြနဲ႔ က ်ပ္သိပ္ေနရင္ ေလေကာင္း ေကာင္းမလွည့္ပတ္ႏုိင္လို႔
 ေကာင္းေကာင္းေအးမွာ မဟုတ္ပါ။) 
၈။ ေရခဲေသတၱာ ဟာ နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္ေနသလား?
 (ေရခဲေသတၱာ ကို နံရံကေန အနည္းဆံုး ၂ လက္မ ခြာထားရပါမယ္။
 နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္လြန္းေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲေသတၱာနဲ႔ နံရံအၾကားမွာ
 ပစၥည္းေတြထည့္ထားရင္ ေလလွည့္ပတ္မႈမေကာင္းလို႔ ေအးမွာမဟုတ္ပါ။
 ေရခဲေသတၱာနဲ႔ နံရံအၾကားမွာဘာပစၥည္းမွ မရိွပါေစနဲ႔။ 
၉။ တကယ္လို႔ Damper control ပါခဲ့ရင္ mid-position (အလယ္မွာ) ထားေပးပါ။
 ေအာက္ထပ္ ေရခဲေသတၱာ ခန္းထဲက အစားအေသာက္ေတြ ေအးခဲေနလ ်ွင္
 ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။ ၁။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ
 နံပါတ္ (၅) ကိုေရာက္ေနသလား? (နံပါတ္ ၅ ဟာ အျမင့္ဆံုးခလုတ္ျဖစ္လို႔ 
အရမ္းေအးပါတယ္။ မလိုအပ္ရင္ နံပါတ္ ၃ မွာပဲထားပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ စြတ္စိုေနတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား?
 (အရမ္းစြတ္စိုေနတဲ့ ဥပမာ – မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ခ်ဥ္ဖတ္၊ စိတ္ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာေတြဟာ
 ေရေငြ႔ကိုထုတ္ၿပီး တျခား အစားအေသာက္ေတြကို ေအးခဲေစပါတယ္။ တကယ္လို႔ 
ဖရဲသီးစိတ္ ထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းမထည့္ပါနဲ႔။ wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကိုပတ္တဲ့ ပလတ္စတစ္အၾကည္စ ပါးပါးကေလး ရိွပါတယ္။
 အဲဒါနဲ႔ပတ္ၿပီးမွ ထည့္ပါ။) ေရခဲေသတၱာ သည္ တုန္ခါေနလ ်ွင္၊ အသံမ်ားထြက္ေနလ ်ွင္
  ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။
 ၁။ ေရခဲေသတၱာထားတ့ဲ ၾကမ္းျပင္ဟာ မညီညာဘဲ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနသလား? 
(ပထမ – ေရခဲေသတၱာထားတဲ့ ၾကမ္းျပင္ဟာ ညီညာတဲ့ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရခဲေသတၱာရဲ့ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္းစလံုး ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိေနရပါမယ္။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္
 လြတ္ေနရင္ တစ္ခုခုနဲ႔ ခုေပးပါ။) 
၂။ ေရခဲေသတၱာ ေနာက္၊ ေအာက္ဘက္က ကြန္ပရက္ဆာဘက္ မွာ တစ္ခုခု၀င္ေနသလား? (အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ကြန္ပရက္ဆာဘက္ ကို သတၱဳပစၥည္းတစ္ခုခု၀င္ေနရင္ အသံေတြျမည္ေနပါမယ္။ အဲဒီအခါအဲဒီပစၥည္းကို ရွာၿပီးထုတ္ပစ္ပါ။)
 ၃။ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ေခ်ာင္ေနရင္လဲ အသံထြက္တတ္ပါတယ္။ ျပန္က  ်ပ္ေပးပါ။ 
၄။ ေရခဲေသတၱာ ေနာက္၊ ေအာက္ဖက္မွာ ကာထားတဲ့ အကာေတြ ေခ်ာင္ေနသလား။
 ျပန္က ်ပ္ေပးပါ။ 

**ရည္ညႊန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား**

1. Samsung Refrigerator Owner’s Instructions 
2. LG Refrigeator Service Manual
 3. Toshiba Refrigerator Instruction Manual 
4. Hot Point Larger Fridge User Manual 

Credit to ေအးၿငိမ္း

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)