ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Wednesday, August 9, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္စီးျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံု ထိခိုက္ႏိုင္)=

>
+Public Health+ 
 ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္ စီးျခင္းေၾကာင့္ ေက ်ာ႐ိုးမွေန၍ ေျခဖ်ားအထိ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈ
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္း ျမင့္မား ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာက ေဖာ္ျပသည္။

 ယင္းေလ့လာမႈအရ ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္စီးျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား က အမ်ိဳးသားမ်ား
အေပၚ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ ပိုမ်ားၿပီး ခႏၶာကိုယ္အလွ ကို ေပၚလြင္ေစေသာေၾကာင့္
လူမႈေရးအက ်ဳိးေက ်းဇူးမ်ားရွိေသာ္ လည္း က ်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား
 ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား အတင္းအက ်ပ္စီးခိုင္းျခင္းမ်ိဳး
မရွိေစေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းႏွင့္
 ေျခေခ်ာင္းအဆစ္ ေရာင္ရမ္းနာက ်င္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ
 နာက ်င္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈ
မ်ားစြာက ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းႏွင့္ အဆစ္အျမစ္
ေရာင္ရမ္း ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္းလည္း
 ေလ့လာ မႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းသည္ က ်န္းမာေရး
အတြက္ မေကာင္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာအေထာက္အထားမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
႐ႈပ္ေထြးေသာ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက ်းမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနၿပီး
 ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ခံယူေနၾကေၾကာင္း
 အဘာဒင္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးသင့္၊ မစီးသင့္ဟု ေျပာဆိုလိုျခင္း 
မဟုတ္ေသာ္လည္း လူမႈေရးအက ်ဳိးေက ်းဇူးမ်ားႏွင့္အတူ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီး
သူမ်ားအေနျဖင့္ က ်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို အေလးထားသင့္ေၾကာင္း 
သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
 ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မစီးမေနရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၎တို႔ဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအက ်ပ္စီးခိုင္းျခင္းကို 
တားဆီးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား လို အပ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိနပ္စီးရန္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈရွိသင့္ၿပီး
 ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား ေရရွည္စီးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း 
အပါအဝင္ က ်န္းမာေရးဆိုးက ်ဳိးမ်ားကို အေလးအနက္ ထားရန္လိုေၾကာင္း 
သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ 

—Ref: MNT 


Credit: 7daydaily

+Public Health+ 
 ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္ စီးျခင္းေၾကာင့္ ေက ်ာ႐ိုးမွေန၍ ေျခဖ်ားအထိ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈ
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္း ျမင့္မား ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာက ေဖာ္ျပသည္။

 ယင္းေလ့လာမႈအရ ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္စီးျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား က အမ်ိဳးသားမ်ား
အေပၚ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ ပိုမ်ားၿပီး ခႏၶာကိုယ္အလွ ကို ေပၚလြင္ေစေသာေၾကာင့္
လူမႈေရးအက ်ဳိးေက ်းဇူးမ်ားရွိေသာ္ လည္း က ်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား
 ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား အတင္းအက ်ပ္စီးခိုင္းျခင္းမ်ိဳး
မရွိေစေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းႏွင့္
 ေျခေခ်ာင္းအဆစ္ ေရာင္ရမ္းနာက ်င္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ
 နာက ်င္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈ
မ်ားစြာက ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းႏွင့္ အဆစ္အျမစ္
ေရာင္ရမ္း ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္းလည္း
 ေလ့လာ မႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းသည္ က ်န္းမာေရး
အတြက္ မေကာင္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာအေထာက္အထားမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
႐ႈပ္ေထြးေသာ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက ်းမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနၿပီး
 ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ခံယူေနၾကေၾကာင္း
 အဘာဒင္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးသင့္၊ မစီးသင့္ဟု ေျပာဆိုလိုျခင္း 
မဟုတ္ေသာ္လည္း လူမႈေရးအက ်ဳိးေက ်းဇူးမ်ားႏွင့္အတူ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီး
သူမ်ားအေနျဖင့္ က ်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို အေလးထားသင့္ေၾကာင္း 
သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
 ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မစီးမေနရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၎တို႔ဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအက ်ပ္စီးခိုင္းျခင္းကို 
တားဆီးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား လို အပ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိနပ္စီးရန္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈရွိသင့္ၿပီး
 ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား ေရရွည္စီးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း 
အပါအဝင္ က ်န္းမာေရးဆိုးက ်ဳိးမ်ားကို အေလးအနက္ ထားရန္လိုေၾကာင္း 
သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ 

—Ref: MNT 


Credit: 7daydaily

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)