ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, May 19, 2015

==လူထုက ်န္းမာေရး(အဆိပ္အေတာက္ ရွိေသာမစားေကာင္းသည္႔ မိႈ)==

>
**Public Health** 
အဆိပ္အေတာက္ ရွိေသာ မစားေကာင္းသည္႔ မိႈ မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အမွတ္ လကၡ ဏာ မ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တယ္ ရင္း တုိ႔ ဗဟုသုတ ရေအာင္............။

 ၁။ မိႈကို ခ်ိဳး ၍ လွ်ာ ျဖင္႔ တုိ႔ ၾကည္႔ ပါက အလြန္ပူၿပီး ငရဲ မီးနံ ႔ ထြက္ ေနလ  ်ွင္ မစားသင္႔ ပါ။

၂။ မိႈကို ခ်ိဳးလုိက္ပါက အလြန္ျဖဴ ၍ ပ်စ္ေသာ ႏြားႏို႔ ႏွင္႔ တူေသာ အေစးမ်ား ထြက္လာလ ်ွင္ မစားသင္႔ ပါ။

 ၃။ မိႈေပၚတြင္ ဆားအနည္း ငယ္ ျဖဴး ၾကည္႔ ျခင္း၊ ဆားရည္တြင္ စိမ္ၾကည္႔ ျခင္း ျဖင္႔ ညိဳ ၊ ျပာ၊ နက္ အေရာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ႔ ေသာ္ ထို မိႈ ကို မစားသင္႔ ပါ။ ၄။မိႈ၏ အရိုးတံကုိ ေျခ ၾကည္႔ ျခင္း ျဖင္႔ ေၾကြမြ သြားေသာ္ ထိုမိႈကုိ မစားသင္႔ပါ။ …

 ၅။ မိႈတစ္ပြင္႔လံုး ကို လက္ႏွင္ပ ေျခ ၾကည္႔ ျခင္းျဖင္႔ အနီေရာင္ အရည္မ်ား ထြက္လာေသာ္ မစားသင္႔ပါ။

၆။မိႈ၏ အရိုးကို ဓါးနွင္႔ျဖတ္ ၾကည္႔ၿပီး ျဖတ္စသည္ ညိဳ၊ ျပာ၊ သြားေသာ္ မစားသင္႔ပါ။

 ၇။ အ၀ါေရာင္ ၊ အနီေရာင္ ၊ အျပာေရာင္ စသည္႔ ေတာက္ေျပာင္ ထင္ရွားေသာ အေရာင္မ်ား ရွိသည္႔ မိႈကို မစားသင္႔ပါ။ ၈။ မိႈ မ်ိဳး မႈန္ (Sponre) အစိမ္းေရာင္ သန္းေနလ ်ွင္ ထိုမိႈကို မစားသင္႔ပါ။
၉။ ပန္းေရာင္ရွိေသာ စပုိး (Spore ) ပါရွိသည္႔ မိႈကို မစားသင္႔ပါ။ 

၁၀။ မိႈ ေျခ က်င္း ႏွင္႔ မိႈ ခြက္ ႏွစ္ခု စလံုး ပါၿပီး အၿဖဴေရာင္ ပါးဟက္မ်ိဳး ပါတတ္သည္႔ မိႈ မ်ိဳး ကို မစားသင္႔ပါ။ ၁၁။ ပုိးမႊား က်ေရာက္၍ သြန္ေနေသာ မိႈမ်ိဳး ကိုလည္း မစားသင္႔ပါ။ 

၁၂။ သဲေျမ တြင္ သိပ္မ၀င္ေသာ (သို႔ ) ေျမ မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚတြင္ ရွိေသာ အပြင္႔ ေသးသည္႔ မိႈ မ်ားကို မစားသင္႔ပါ။ 

၁၃။ လြန္စြာ လင္းရိပ္က်ၿပီး မည္းေမွာင္ေသာ ေနရာတြင္ ေပါက္သည္႔ မိႈ မ်ားကို မစားသင္႔ပါ။

 ၁၄။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည္႔ မိႈလံုး ကေလး မ်ားသည္ မႈိအဂၤါ ရပ္မ်ားကို အျပည္႔အစံု မေဖာ္ျပ ေသးသျဖင္႔ စားသင္႔၊ မစားသင္႔ ကို ခြဲ ျခား ရန္ ခက္သျဖင္႔ ဤ မႈိ ကုိ မစားသင္႔ပါ။ 

 ၁၅။ အခ်ိဳ ႔ ေသာ မိႈ မ်ားသည္ တစ္ဦးကို အဆိပ္မျဖစ္ ေစတတ္ေသာ္ လည္း အျခား တစ္ဦး ကိုမႈ အဆိပ္ ျဖစ္ေစ တတ္သျဖင္႔ စားေနက် မိႈ မ်ိဳး မဟုတ္လွ်င္ လံုး၀ မစား ျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ 

 +ျမ၀တီ+

**Public Health** 
အဆိပ္အေတာက္ ရွိေသာ မစားေကာင္းသည္႔ မိႈ မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အမွတ္ လကၡ ဏာ မ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တယ္ ရင္း တုိ႔ ဗဟုသုတ ရေအာင္............။

 ၁။ မိႈကို ခ်ိဳး ၍ လွ်ာ ျဖင္႔ တုိ႔ ၾကည္႔ ပါက အလြန္ပူၿပီး ငရဲ မီးနံ ႔ ထြက္ ေနလ  ်ွင္ မစားသင္႔ ပါ။

၂။ မိႈကို ခ်ိဳးလုိက္ပါက အလြန္ျဖဴ ၍ ပ်စ္ေသာ ႏြားႏို႔ ႏွင္႔ တူေသာ အေစးမ်ား ထြက္လာလ ်ွင္ မစားသင္႔ ပါ။

 ၃။ မိႈေပၚတြင္ ဆားအနည္း ငယ္ ျဖဴး ၾကည္႔ ျခင္း၊ ဆားရည္တြင္ စိမ္ၾကည္႔ ျခင္း ျဖင္႔ ညိဳ ၊ ျပာ၊ နက္ အေရာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ႔ ေသာ္ ထို မိႈ ကို မစားသင္႔ ပါ။ ၄။မိႈ၏ အရိုးတံကုိ ေျခ ၾကည္႔ ျခင္း ျဖင္႔ ေၾကြမြ သြားေသာ္ ထိုမိႈကုိ မစားသင္႔ပါ။ …

 ၅။ မိႈတစ္ပြင္႔လံုး ကို လက္ႏွင္ပ ေျခ ၾကည္႔ ျခင္းျဖင္႔ အနီေရာင္ အရည္မ်ား ထြက္လာေသာ္ မစားသင္႔ပါ။

၆။မိႈ၏ အရိုးကို ဓါးနွင္႔ျဖတ္ ၾကည္႔ၿပီး ျဖတ္စသည္ ညိဳ၊ ျပာ၊ သြားေသာ္ မစားသင္႔ပါ။

 ၇။ အ၀ါေရာင္ ၊ အနီေရာင္ ၊ အျပာေရာင္ စသည္႔ ေတာက္ေျပာင္ ထင္ရွားေသာ အေရာင္မ်ား ရွိသည္႔ မိႈကို မစားသင္႔ပါ။ ၈။ မိႈ မ်ိဳး မႈန္ (Sponre) အစိမ္းေရာင္ သန္းေနလ ်ွင္ ထိုမိႈကို မစားသင္႔ပါ။
၉။ ပန္းေရာင္ရွိေသာ စပုိး (Spore ) ပါရွိသည္႔ မိႈကို မစားသင္႔ပါ။ 

၁၀။ မိႈ ေျခ က်င္း ႏွင္႔ မိႈ ခြက္ ႏွစ္ခု စလံုး ပါၿပီး အၿဖဴေရာင္ ပါးဟက္မ်ိဳး ပါတတ္သည္႔ မိႈ မ်ိဳး ကို မစားသင္႔ပါ။ ၁၁။ ပုိးမႊား က်ေရာက္၍ သြန္ေနေသာ မိႈမ်ိဳး ကိုလည္း မစားသင္႔ပါ။ 

၁၂။ သဲေျမ တြင္ သိပ္မ၀င္ေသာ (သို႔ ) ေျမ မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚတြင္ ရွိေသာ အပြင္႔ ေသးသည္႔ မိႈ မ်ားကို မစားသင္႔ပါ။ 

၁၃။ လြန္စြာ လင္းရိပ္က်ၿပီး မည္းေမွာင္ေသာ ေနရာတြင္ ေပါက္သည္႔ မိႈ မ်ားကို မစားသင္႔ပါ။

 ၁၄။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည္႔ မိႈလံုး ကေလး မ်ားသည္ မႈိအဂၤါ ရပ္မ်ားကို အျပည္႔အစံု မေဖာ္ျပ ေသးသျဖင္႔ စားသင္႔၊ မစားသင္႔ ကို ခြဲ ျခား ရန္ ခက္သျဖင္႔ ဤ မႈိ ကုိ မစားသင္႔ပါ။ 

 ၁၅။ အခ်ိဳ ႔ ေသာ မိႈ မ်ားသည္ တစ္ဦးကို အဆိပ္မျဖစ္ ေစတတ္ေသာ္ လည္း အျခား တစ္ဦး ကိုမႈ အဆိပ္ ျဖစ္ေစ တတ္သျဖင္႔ စားေနက် မိႈ မ်ိဳး မဟုတ္လွ်င္ လံုး၀ မစား ျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ 

 +ျမ၀တီ+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)