ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, December 6, 2015

=အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံရဲ ့အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ=

>
အာဂ်င္တီးနားအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိ ုလြန္ခဲ့သည္ ့ ေအာက္တိုဘာလ၂၅ ရက္ေန႔ကက ်င္းပခဲ ့ရာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိ ဳင္သူ သမ္ၼတေလာင္းသံ ုးဦးမွာမည္သူမွ် အျပတ္အသတ္အႏိုင္မရ ရွိခဲ ့ေပ။ ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲ၌ သမ္ၼတေလာင္းသံ ုးဦး ယွဥ္ၿပိ ဳင္ ခဲ ့ရာတြင္ ဗ်ဴႏိုေအရီျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဒင္နီယယ္ရွီယိုလီ က ေထာက္ခံမဲ ၃၇ ဒသမ ၀၈ ရာခိ ုင္ႏႈန္း၊ ၿမိ ဳ႕ေတာ္၀န္ ေမာ္ရီ႐ိႈမာကရီက ေထာက္ခံမဲ ၃၄ ဒသမ ၁၅ ရာခိ ုင္ႏႈန္းႏွင္ ့ ဆာဂ်ီယိုမာဆာက ၂၁ ဒသမ ၃၉ ရာခိ ုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲ အသီးသီးရရွ ိခဲ ့ၾကသည္။ သိ ု ႔ေသာ္အာဂ်င္တီးနားဖြဲ ့စည္းပံ ု အေျခခံဥပေဒအရ သမ္ၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ သမ္ၼတျဖစ္ရန္ ျပည္သူေထာက္ခံမဲ ၄၅ ရာခိ ုင္ႏႈန္း ရရွ ိရမည္ျဖစ္သည္။ သိ ု႔မဟုတ္လ ်ွင္ အနီးဆံ ုၿပိဳင္ဘက္ထက္ မဲ ၁၀ မဲ ပိ ုရၿပီး ျပည္သူေထာက္ခံမဲ ၄၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္းရရွ ိရမည္ျဖစ္ သည္။ အေျခခံဥပေဒအရသမ္ၼတသက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္ ့ လက္ရွိသမ္ၼတ ခရစ္ၥတီးနား ဖာနန္ဒက္မွာ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ခံခြင္ ့မရွီဘဲ အၿငိမ္းစား ယူရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေက ်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပည္သူ ့ ဆႏ္ၵေကာက္ယူေသာအခါ လက္ရွိသမ္ၼတ ခရစ္ၥတီးနားဖာနန္ဒက္၏ပါတီမွလက္၀ဲဗဟို၀ါဒီသမ္ၼတေလာင္း ရွ ီယိ ုလီမွာကြန္ဆာေဗးတစ္ လက္ယာဗဟို၀ါဒီသမ္ၼတေလာင္း မာကရီ၏ ေနာက္တြင္ က ်န္ရစ္သည္ကိုလူထုစစ္တမ္း၌ ေတြ ႕ရွ ိရသည္။ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ၌ မည္သူမွ် မဲအျပတ္အသတ္ မႏိ ုင္သျဖင္ ့ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ ဒုတိယအေက ်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲကိ ုက ်င္းပျပဳလုပ္ခဲ ့ရာ အတိ ုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေမာ္ရီ႐ိႈမာကရီက ျပည္သူ ေထာက္ခံမဲ ၅၃ ဒသမ ၄၆ ရာခိ ုင္ႏႈန္းျဖင္ ့ ေထာက္ခံမဲ ၄၆ ဒသမ ၅၄ ရာခိ ုင္ႏႈန္းရရွ ိသည့္ဒင္နီယယ္ရွ ီယိ ုလီ အေပၚတြင္အႏိ ုင္ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ မစ္ၥတာရွီယိ ုလီက မစ္ၥတာမာကရီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈကိ ု တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ခ်ီးက ်ဴးစကားေျပာၾကားခဲ ့ၿပီး ၄င္း႐ႈ ံးနိမ္ ့ေၾကာင္းကိုလည္း၀န္ခံခဲ ့ သည္။ 

အာဂ်င္တီးနား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္ ့ သမ္ၼတေလာင္း မစ္ၥတာမာကရီသည္ အတိ ုက္အခံ ကမ္ဘီအီမိ ုစ္ မဟာမိတ္ပါတီ (Cambiemos Alliance) ၏ ကိ ုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိ ဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမ္ဘီအီမိ ုစ္၏ အဓိပ္ၸာယ္မွာအဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ Let's Change ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ ၾကပါစိ ု ႔ ဟူေသာ အဓိပ္ၸာယ္ရရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြ ဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ ့သည့္ ရွီယိ ုလီ (၅၈ႏွစ္)သည္ သမ္ၼတ နက္စတာ ကာခ်နာ လက္ထက္တြင္ အားကစားႏွင္ ့ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယသမ္ၼတအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ ့သည္။ သမ္ၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ဗ်ဴႏိုေအရီ ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္မစ္ၥတာ မာကရီကအာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကိ ု ပိ ုမိုတိ ုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံကိုအႏ္ၲရာယ္က ်ေရာက္ 
 ေစႏိ ုင္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာမုသားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ကအေလးထားေျပာဆိုခဲ့သည္။

 လက္တင္ အေမရိကႏိ ုင္ငံတစ္ႏိ ုင္ငံျဖစ္သည္ ့
 လူဦးေရ ၄၂ သန္းရွိေသာ အာဂ်င္တီးနားႏိ ုင္ငံ၏ ႏိ ုင္ငံေရး အခင္းအက ်င္းမွာေျပာင္းလဲလ ်က္ရွိသည္။ မစ္ၥတာမာကရီ (၅၆ႏွစ္ )သည္ PRO (Republican Proposal) ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၁၉၉၀ ျပည္ ့ႏွစ္ ကတည္းကပင္အာဂ်င္တီးနားႏိ ုင္ငံ၌လစ္ဘရယ္စီးပြားေရး စနစ္ကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ႏိ ုင္မွသာလ ်ွင္ စီးပြားေရး ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ယေန႔အခ်ိန္၌ မစ္ၥတာမာကရီသမ္ၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ ခံရၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး သမ္ၼတဖာနန္ဒက္အစိ ုးရ၏ လူမႈေရးႏွင္ ့ ကုန္သြယ္မႈေပၚလစီမ်ားအေပၚအက ်ဳိးခံစားေန ရသည္ ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ဆင္းရဲသားျပည္သူ မ်ား အခက္ေတြ ႕ႏိ ုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္သည္။ မစ္ၥတာ မာကရီက စီးပြားေရးႏွင့္အေရးပါေသာ အင္စတီက ်ဴးရွင္းမ်ားကိ ု လက္ရွိအစု ိးရက လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားမႈတိ ုက္ဖ်က္မည္။ သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနားဖာနန္ဒက္၏ မူ၀ါဒကိ ု အဆံ ုးသတ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္သံေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိ ုခဲ ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈ ံးနိမ္ ့ခဲ့သည္ ့မစ္ၥတာရွီယိုလီသည္ သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနားကုိယ္တိ ုင္က ၄င္း၏ ေနရာဆက္ခံသူ အျဖစ္လ ်ာထားခံရသူျဖစ္သည္။ မစ္ၥတာရွီယိုလီသည္ လက္ရွိအစိ ုးရ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိ ုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟုအစဥ္တစိုက္ပင္ေျပာဆုိလာခဲ့သည္။ မစ္ၥတာမာကရီက ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အမွန္ပင္လိုအပ္ေနၿပီဟု ေျပာဆုိလ ်က္ရွ ိရာအာဂ်င္တီးနား
 ျပည္သူမ်ား အေနျဖင္ ့ ၄င္းေႂကြးေၾကာ္ေနခဲ ့သလိ ု ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကိ ုအမွန္ပင္ လိ ုအပ္ေနၿပီေလာဟု ႏိ ုင္ငံေရးေလ့လာသူတုိ ့က ေမးခြန္းထုတ္ ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကမူ
 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူအႏိ ုင္ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာေရးအက ်ပ္အတည္း မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေတာင္အေမရိက၏ဒုတိယစီးပြားေရး အႀကီးမားဆံ ုး ႏိ ုင္ငံျဖစ္သည့္အာဂ်င္တီးနားႏိ ုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးနာလန္ထူႏိုင္မည္။ မဟုတ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားၾကသည္။

 ကြန္ဆာေဗးတစ္အယူအဆရွ ိသည့္ မစ္ၥတာမာကရီက ႏုိင္ငံ၏ စီးပြ ားေရးကိ ု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္မည္၊ သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနား၏လက္ထက္တြင္ အစိ ုးရက စီးပြားေရးကိုတင္းက ်ပ္စြာခ်ဳပ္ကိ ုင္ထားမႈႏွင္ ့အတူ စိ ုက္ပ်ဳိးေရး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ အခြန္အေကာက္ ႀကီးမားစြာေကာက္ခံမႈေၾကာင္ ့ စီးပြားေရးမတိ ုးတက္ရ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကသံ ုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ဗ်ဴႏိုေအရီၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာCalle Flordaဟုေခၚသည္ ့ လမ္းမေပၚတြင္ ေဒၚလာကို တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေနသည့္ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးသမားမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္အစိုးရထံမွ ေဒၚလာမ်ားကိ ု၀ယ္ယူ၍ ေမွာင္ခိ ုေစ်းကြက္တြင္ေစ်းတင္ေရာင္းခ်
ေနသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၌ ႏိ ုင္ငံ၏စီးပြားေရးဆိ ုးရြားခဲ ့သည့္အတြက္ ျပည္သူတိ ု ႔သည္ လမ္းေပၚထြက္၍ ဆႏ္ၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္းသမ္ၼတသံုးဦးမွ်အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသည္စီးပြားေရး အက ်ပ္အတည္းကို ေက ်ာ ္လႊ ားႏိ ုင္ခဲ ့သည္။ ဒုတိယအေက ်ာ့ေရြး ေကာက္ပြဲကိ ု အိမ္နီးခ်င္းဘရာဇီးလ္ႏွင့္ ဗင္နီဇြ ဲလာ ႏိ ုင္ငံတိ ု ႔က စိတ္၀င္တစားရွိေနၾကသည္။ စီးပြားေရး အခက္အခဲေတြ ႕ေနေသာ ဘရာဇီးလ္ႏွင္ ့ ဗင္နီဇြ ဲလားတိ ု ႔သည္လည္း ႏိ ုင္ငံေရးလမ္းဆံုလမ္းခြသိ ု႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ တိ ု ႔က ဆိ ုသည္။သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနားဖာနန္ဒက္ကာခ်နာအစိ ုးရ လက္ထက္တြင္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စီမံကိန္းမ်ားအရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတိ ု ႔သည္ဆင္းရဲ မြဲေတမႈမွ လြတ္ကင္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ျပည္သူလူထု၏ဘ၀မ်ားမွာတိ ုးတက္မႈပီပီျပင္ျပင္မရွိခဲ ့ေပ။ ျပည္သူအမ်ားစုက ႀကီးႀကီးမားမားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိၾကဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူအႏိ ုင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိ ုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိ ုးတက္လာမည္မဟုတ္ဟု ယူဆထားၾကသည္ဟု ႏိ ုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္သံ ုးသပ္ေနၾက သည္။ 


+ထြန္းေတာက္+

အာဂ်င္တီးနားအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိ ုလြန္ခဲ့သည္ ့ ေအာက္တိုဘာလ၂၅ ရက္ေန႔ကက ်င္းပခဲ ့ရာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိ ဳင္သူ သမ္ၼတေလာင္းသံ ုးဦးမွာမည္သူမွ် အျပတ္အသတ္အႏိုင္မရ ရွိခဲ ့ေပ။ ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲ၌ သမ္ၼတေလာင္းသံ ုးဦး ယွဥ္ၿပိ ဳင္ ခဲ ့ရာတြင္ ဗ်ဴႏိုေအရီျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဒင္နီယယ္ရွီယိုလီ က ေထာက္ခံမဲ ၃၇ ဒသမ ၀၈ ရာခိ ုင္ႏႈန္း၊ ၿမိ ဳ႕ေတာ္၀န္ ေမာ္ရီ႐ိႈမာကရီက ေထာက္ခံမဲ ၃၄ ဒသမ ၁၅ ရာခိ ုင္ႏႈန္းႏွင္ ့ ဆာဂ်ီယိုမာဆာက ၂၁ ဒသမ ၃၉ ရာခိ ုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲ အသီးသီးရရွ ိခဲ ့ၾကသည္။ သိ ု ႔ေသာ္အာဂ်င္တီးနားဖြဲ ့စည္းပံ ု အေျခခံဥပေဒအရ သမ္ၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ သမ္ၼတျဖစ္ရန္ ျပည္သူေထာက္ခံမဲ ၄၅ ရာခိ ုင္ႏႈန္း ရရွ ိရမည္ျဖစ္သည္။ သိ ု႔မဟုတ္လ ်ွင္ အနီးဆံ ုၿပိဳင္ဘက္ထက္ မဲ ၁၀ မဲ ပိ ုရၿပီး ျပည္သူေထာက္ခံမဲ ၄၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္းရရွ ိရမည္ျဖစ္ သည္။ အေျခခံဥပေဒအရသမ္ၼတသက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္ ့ လက္ရွိသမ္ၼတ ခရစ္ၥတီးနား ဖာနန္ဒက္မွာ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ခံခြင္ ့မရွီဘဲ အၿငိမ္းစား ယူရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေက ်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပည္သူ ့ ဆႏ္ၵေကာက္ယူေသာအခါ လက္ရွိသမ္ၼတ ခရစ္ၥတီးနားဖာနန္ဒက္၏ပါတီမွလက္၀ဲဗဟို၀ါဒီသမ္ၼတေလာင္း ရွ ီယိ ုလီမွာကြန္ဆာေဗးတစ္ လက္ယာဗဟို၀ါဒီသမ္ၼတေလာင္း မာကရီ၏ ေနာက္တြင္ က ်န္ရစ္သည္ကိုလူထုစစ္တမ္း၌ ေတြ ႕ရွ ိရသည္။ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ၌ မည္သူမွ် မဲအျပတ္အသတ္ မႏိ ုင္သျဖင္ ့ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ ဒုတိယအေက ်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲကိ ုက ်င္းပျပဳလုပ္ခဲ ့ရာ အတိ ုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေမာ္ရီ႐ိႈမာကရီက ျပည္သူ ေထာက္ခံမဲ ၅၃ ဒသမ ၄၆ ရာခိ ုင္ႏႈန္းျဖင္ ့ ေထာက္ခံမဲ ၄၆ ဒသမ ၅၄ ရာခိ ုင္ႏႈန္းရရွ ိသည့္ဒင္နီယယ္ရွ ီယိ ုလီ အေပၚတြင္အႏိ ုင္ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ မစ္ၥတာရွီယိ ုလီက မစ္ၥတာမာကရီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈကိ ု တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ခ်ီးက ်ဴးစကားေျပာၾကားခဲ ့ၿပီး ၄င္း႐ႈ ံးနိမ္ ့ေၾကာင္းကိုလည္း၀န္ခံခဲ ့ သည္။ 

အာဂ်င္တီးနား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္ ့ သမ္ၼတေလာင္း မစ္ၥတာမာကရီသည္ အတိ ုက္အခံ ကမ္ဘီအီမိ ုစ္ မဟာမိတ္ပါတီ (Cambiemos Alliance) ၏ ကိ ုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိ ဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမ္ဘီအီမိ ုစ္၏ အဓိပ္ၸာယ္မွာအဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ Let's Change ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ ၾကပါစိ ု ႔ ဟူေသာ အဓိပ္ၸာယ္ရရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြ ဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ ့သည့္ ရွီယိ ုလီ (၅၈ႏွစ္)သည္ သမ္ၼတ နက္စတာ ကာခ်နာ လက္ထက္တြင္ အားကစားႏွင္ ့ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယသမ္ၼတအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ ့သည္။ သမ္ၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ဗ်ဴႏိုေအရီ ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္မစ္ၥတာ မာကရီကအာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကိ ု ပိ ုမိုတိ ုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံကိုအႏ္ၲရာယ္က ်ေရာက္ 
 ေစႏိ ုင္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာမုသားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ကအေလးထားေျပာဆိုခဲ့သည္။

 လက္တင္ အေမရိကႏိ ုင္ငံတစ္ႏိ ုင္ငံျဖစ္သည္ ့
 လူဦးေရ ၄၂ သန္းရွိေသာ အာဂ်င္တီးနားႏိ ုင္ငံ၏ ႏိ ုင္ငံေရး အခင္းအက ်င္းမွာေျပာင္းလဲလ ်က္ရွိသည္။ မစ္ၥတာမာကရီ (၅၆ႏွစ္ )သည္ PRO (Republican Proposal) ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၁၉၉၀ ျပည္ ့ႏွစ္ ကတည္းကပင္အာဂ်င္တီးနားႏိ ုင္ငံ၌လစ္ဘရယ္စီးပြားေရး စနစ္ကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ႏိ ုင္မွသာလ ်ွင္ စီးပြားေရး ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ယေန႔အခ်ိန္၌ မစ္ၥတာမာကရီသမ္ၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ ခံရၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး သမ္ၼတဖာနန္ဒက္အစိ ုးရ၏ လူမႈေရးႏွင္ ့ ကုန္သြယ္မႈေပၚလစီမ်ားအေပၚအက ်ဳိးခံစားေန ရသည္ ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ဆင္းရဲသားျပည္သူ မ်ား အခက္ေတြ ႕ႏိ ုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္သည္။ မစ္ၥတာ မာကရီက စီးပြားေရးႏွင့္အေရးပါေသာ အင္စတီက ်ဴးရွင္းမ်ားကိ ု လက္ရွိအစု ိးရက လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားမႈတိ ုက္ဖ်က္မည္။ သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနားဖာနန္ဒက္၏ မူ၀ါဒကိ ု အဆံ ုးသတ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္သံေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိ ုခဲ ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈ ံးနိမ္ ့ခဲ့သည္ ့မစ္ၥတာရွီယိုလီသည္ သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနားကုိယ္တိ ုင္က ၄င္း၏ ေနရာဆက္ခံသူ အျဖစ္လ ်ာထားခံရသူျဖစ္သည္။ မစ္ၥတာရွီယိုလီသည္ လက္ရွိအစိ ုးရ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိ ုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟုအစဥ္တစိုက္ပင္ေျပာဆုိလာခဲ့သည္။ မစ္ၥတာမာကရီက ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အမွန္ပင္လိုအပ္ေနၿပီဟု ေျပာဆုိလ ်က္ရွ ိရာအာဂ်င္တီးနား
 ျပည္သူမ်ား အေနျဖင္ ့ ၄င္းေႂကြးေၾကာ္ေနခဲ ့သလိ ု ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကိ ုအမွန္ပင္ လိ ုအပ္ေနၿပီေလာဟု ႏိ ုင္ငံေရးေလ့လာသူတုိ ့က ေမးခြန္းထုတ္ ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကမူ
 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူအႏိ ုင္ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာေရးအက ်ပ္အတည္း မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေတာင္အေမရိက၏ဒုတိယစီးပြားေရး အႀကီးမားဆံ ုး ႏိ ုင္ငံျဖစ္သည့္အာဂ်င္တီးနားႏိ ုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးနာလန္ထူႏိုင္မည္။ မဟုတ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားၾကသည္။

 ကြန္ဆာေဗးတစ္အယူအဆရွ ိသည့္ မစ္ၥတာမာကရီက ႏုိင္ငံ၏ စီးပြ ားေရးကိ ု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္မည္၊ သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနား၏လက္ထက္တြင္ အစိ ုးရက စီးပြားေရးကိုတင္းက ်ပ္စြာခ်ဳပ္ကိ ုင္ထားမႈႏွင္ ့အတူ စိ ုက္ပ်ဳိးေရး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ အခြန္အေကာက္ ႀကီးမားစြာေကာက္ခံမႈေၾကာင္ ့ စီးပြားေရးမတိ ုးတက္ရ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကသံ ုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ဗ်ဴႏိုေအရီၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာCalle Flordaဟုေခၚသည္ ့ လမ္းမေပၚတြင္ ေဒၚလာကို တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေနသည့္ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးသမားမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္အစိုးရထံမွ ေဒၚလာမ်ားကိ ု၀ယ္ယူ၍ ေမွာင္ခိ ုေစ်းကြက္တြင္ေစ်းတင္ေရာင္းခ်
ေနသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၌ ႏိ ုင္ငံ၏စီးပြားေရးဆိ ုးရြားခဲ ့သည့္အတြက္ ျပည္သူတိ ု ႔သည္ လမ္းေပၚထြက္၍ ဆႏ္ၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္းသမ္ၼတသံုးဦးမွ်အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသည္စီးပြားေရး အက ်ပ္အတည္းကို ေက ်ာ ္လႊ ားႏိ ုင္ခဲ ့သည္။ ဒုတိယအေက ်ာ့ေရြး ေကာက္ပြဲကိ ု အိမ္နီးခ်င္းဘရာဇီးလ္ႏွင့္ ဗင္နီဇြ ဲလာ ႏိ ုင္ငံတိ ု ႔က စိတ္၀င္တစားရွိေနၾကသည္။ စီးပြားေရး အခက္အခဲေတြ ႕ေနေသာ ဘရာဇီးလ္ႏွင္ ့ ဗင္နီဇြ ဲလားတိ ု ႔သည္လည္း ႏိ ုင္ငံေရးလမ္းဆံုလမ္းခြသိ ု႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ တိ ု ႔က ဆိ ုသည္။သမ္ၼတခရစ္ၥတီးနားဖာနန္ဒက္ကာခ်နာအစိ ုးရ လက္ထက္တြင္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စီမံကိန္းမ်ားအရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတိ ု ႔သည္ဆင္းရဲ မြဲေတမႈမွ လြတ္ကင္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ျပည္သူလူထု၏ဘ၀မ်ားမွာတိ ုးတက္မႈပီပီျပင္ျပင္မရွိခဲ ့ေပ။ ျပည္သူအမ်ားစုက ႀကီးႀကီးမားမားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိၾကဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူအႏိ ုင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိ ုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိ ုးတက္လာမည္မဟုတ္ဟု ယူဆထားၾကသည္ဟု ႏိ ုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္သံ ုးသပ္ေနၾက သည္။ 


+ထြန္းေတာက္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)