ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, October 31, 2016

=လူထုက ်န္းမာေရး( ဇီကာဗိုင္း ရပ္ စ္ ေရာ ဂါ ကာ ကြယ္ ေရး သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္)=

>
+Public Health+ 
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးဆိုသည္မွာ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ထားသည့္ ေအးဒီးစ္ျခင္က်ား ကိုက္ခံရျခင္းမွ
 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္သယ္ေဆာင္ထားေသာ
 ေအးဒီးစ္ျခင္က်ားသည္ ေရၾကည္ေရသန္႔ တြင္ေပါက္ပြားသည္။ ေရေလွာင္ထားေသာအိုး၊ ခြက္၊
 တုိင္ကီ၊ ပန္းအိုး၊ ေရတင္က်န္ လ်က္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကားတာယာ၊
ပလတ္စတစ္ခြက္ စသည္တို႔ တြင္ေတြ႕ရသည္။ ေန႔ဘက္အခ်ိန္တြင္ လူကိုကိုက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္
 ေရာဂါကူးစက္ျခင္း၊ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ျဖစ္ပြား
ေစပါသည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္ ျခင္ကိုက္ခံရၿပီး ႏွစ္ရက္မွ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေရာဂါ
လကၡဏာမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ၿပီး ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦး၌ ေရာဂါလကၡဏာ
 မ်ားျပသႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ ဖ်ားျခင္း၊ အေရျပားေပၚတြင္ အနီအစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊
 ေခါင္းကို က္ျခင္း၊ ၾကြက္သားႏွင့္ အဆစ္မ်ား နာက ်င္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး
ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္းေနာက္ဆက္ တြဲအျဖစ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားတြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါကူးစက္
ခံရပါက ဦးေႏွာက္ ေသးငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာႏိုင္သည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါအတြက္ 
ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာသက္သာ ရန္အတြက္သာ ကုသေပးႏိုင္သည္။
 ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေစေရး အတြက္ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ နည္းမွာ ျခင္ကိုက္မခံ
 ရေအာင္ေန ထိုင္ျခင္း၊ ျခင္ က ်ား ပုိးေလာက္လမ္း ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းကို က ်န္းမာေရး ဌာနမ်ားႏွင့္
 ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ယူရန္ ျပင္ဆင္
ထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ လက္ရွိျဖစ္ပြား
 လ ်က္ရွိေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားလာျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ ပြားသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနသူ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါမကူး စက္ေစရန္
 သတိျပဳေနထိုင္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လာစဥ္ သံသယေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ
 က ်န္းမာေရး ဌာနသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးပို႔ပါရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ အပ္ပါသည္။


 +က ်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန+

+Public Health+ 
ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးဆိုသည္မွာ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ထားသည့္ ေအးဒီးစ္ျခင္က်ား ကိုက္ခံရျခင္းမွ
 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္သယ္ေဆာင္ထားေသာ
 ေအးဒီးစ္ျခင္က်ားသည္ ေရၾကည္ေရသန္႔ တြင္ေပါက္ပြားသည္။ ေရေလွာင္ထားေသာအိုး၊ ခြက္၊
 တုိင္ကီ၊ ပန္းအိုး၊ ေရတင္က်န္ လ်က္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကားတာယာ၊
ပလတ္စတစ္ခြက္ စသည္တို႔ တြင္ေတြ႕ရသည္။ ေန႔ဘက္အခ်ိန္တြင္ လူကိုကိုက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္
 ေရာဂါကူးစက္ျခင္း၊ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ျဖစ္ပြား
ေစပါသည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္ ျခင္ကိုက္ခံရၿပီး ႏွစ္ရက္မွ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေရာဂါ
လကၡဏာမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ၿပီး ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦး၌ ေရာဂါလကၡဏာ
 မ်ားျပသႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ ဖ်ားျခင္း၊ အေရျပားေပၚတြင္ အနီအစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊
 ေခါင္းကို က္ျခင္း၊ ၾကြက္သားႏွင့္ အဆစ္မ်ား နာက ်င္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး
ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္းေနာက္ဆက္ တြဲအျဖစ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားတြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါကူးစက္
ခံရပါက ဦးေႏွာက္ ေသးငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာႏိုင္သည္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါအတြက္ 
ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာသက္သာ ရန္အတြက္သာ ကုသေပးႏိုင္သည္။
 ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေစေရး အတြက္ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ နည္းမွာ ျခင္ကိုက္မခံ
 ရေအာင္ေန ထိုင္ျခင္း၊ ျခင္ က ်ား ပုိးေလာက္လမ္း ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းကို က ်န္းမာေရး ဌာနမ်ားႏွင့္
 ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ယူရန္ ျပင္ဆင္
ထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ လက္ရွိျဖစ္ပြား
 လ ်က္ရွိေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားလာျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ ပြားသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနသူ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါမကူး စက္ေစရန္
 သတိျပဳေနထိုင္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လာစဥ္ သံသယေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ
 က ်န္းမာေရး ဌာနသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးပို႔ပါရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ အပ္ပါသည္။


 +က ်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)