ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, July 16, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(မိမိရဲ႕မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားေလ ်ွာ ့က ်မွဳေၾကာင့္အလုပ္ကိုထိခိုက္ေနၿပီလား)=

>
+Public Health+ 
ကိုယ့္ရဲ႕မွတ္ႏိုင္စြမ္းအားေလ ်ွာ ့က ်ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ထိခိုက္မွဳမ်ား
ရွိလာလွ်င္ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ကုသမွဳမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါသလား။
တစ္ခါတစ္ရံ လူအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတိုအသံုးအဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဘယ္ေနရာတြင္ထားမိ
သည္ကိုပါ ျပန္လည္စဥ္းစား မရသည့္အခ်ိန္မ်ားလည္းရွိခဲ့ဖူးၾကမည္။
ထို့ျပင္မိမိေျပာဆိုလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ တစ္ခဏတာ
 ေမ့ေလ ်ွာ ့သည့္မ်ားရွိၾကသည္။ ထိုသို့ျဖစ္ပ်က္မွဳမ်ားသည္ ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀ ကို
မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ မိမိတို႔၏ အေရးႀကီးေသာ
 အလုပ္ကိစၥမ်ား တြင္လည္းဆံုးရွံဳးနစ္နာမွဳမ်ား လည္းရွိလာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္ရူ႕ၾကည့္ပါ။

1.မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားေလ ်ွာ ့က ်လာျခင္းသည္ က ်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း
မ်ားစြာဆက္စက္မွဳရွိသည္။ဥပမာ-အိပ္ေပ်ာ္စဥ္အသက္ရွဳက ်ပ္ျခင္း၊ေဟာက္ျခင္းႏွင့္
 အျခားေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို့ေၾကာင့္က ်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္ရန္အလြန္ အေရးႀကီးသည္။

  2.မိမိမွတ္သားသည့္နည္းစနစ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲျပဳျပင္ပါ။ မိမိမွတ္သားထားသည့္လမ္းမ်ား၊လူမ်ားကိုကိုယ္ရဲ့ေဘးပတ္၀န္းက ်င္တြင္ရွိေသာ
အရာမ်ားႏွင့္ပူးတြဲ မွတ္သား ၾကည့္ပါ။ 

 3.ထို့ျပင္ ေလ့က ်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္ ့
မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားမ်ား တိုးတက္လာႏိုင္ေစသည့္အျပင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ ႏုိင္စြမ္းမ်ားလည္း တိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။ ေအရိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္္ဦးေႏွာက္အတြက္
အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ေသြးလည္ပတ္မွဳလည္းေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ 

4.ယေန့ေခတ္တြင္လူအားလံုးသည္ တစ္ေန႕တာလံုး ရုန္းကန္လွဳပ္ရွား ေနရသည့္
အတြက္ စိတ္ဖိဆီးမွဳ အနည္းနဲ့အမ်ား ရွိၾကလိမ့္မည္။ သိုု႕ေသာ္ထို စိတ္ဖိဆီးမွဳမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားကို ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး မွတ္ဥာဏ္ကိုမ်ားစြာထိခုိင္ေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အေရးမပါသည့္အရာမ်ားအတြက္ စိတ္ဖိဆီးမွဳမ်ား မရွိေအာင္ျပဳမူေနထိုင္သင့္သည္။ 

5.လူတစ္ဦးႏွင္တစ္ဦးမွတ္ဥာဏ္ေကာင္းပံုခ်င္းတူညီမွဳမရွိႏိုင္ပါ။
သို့ေသာ္အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ္လည္းမွတ္ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။
 ယခုအခ်ိန္ဟာ သင္ရဲ့မွတ္ဥာဏ္ကို ဦးစားေပးစတင္ခ်ိ္န္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ထို့ေၾကာင့္မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ 
မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွဳ ရွိေစသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားပိုမိုထား ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

Credit : Myanmaradvertisingdirectory 
 Inc.Southeast Asia 

လြင္ျပင္

+Public Health+ 
ကိုယ့္ရဲ႕မွတ္ႏိုင္စြမ္းအားေလ ်ွာ ့က ်ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ထိခိုက္မွဳမ်ား
ရွိလာလွ်င္ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ကုသမွဳမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါသလား။
တစ္ခါတစ္ရံ လူအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတိုအသံုးအဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဘယ္ေနရာတြင္ထားမိ
သည္ကိုပါ ျပန္လည္စဥ္းစား မရသည့္အခ်ိန္မ်ားလည္းရွိခဲ့ဖူးၾကမည္။
ထို့ျပင္မိမိေျပာဆိုလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ တစ္ခဏတာ
 ေမ့ေလ ်ွာ ့သည့္မ်ားရွိၾကသည္။ ထိုသို့ျဖစ္ပ်က္မွဳမ်ားသည္ ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀ ကို
မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ မိမိတို႔၏ အေရးႀကီးေသာ
 အလုပ္ကိစၥမ်ား တြင္လည္းဆံုးရွံဳးနစ္နာမွဳမ်ား လည္းရွိလာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္ရူ႕ၾကည့္ပါ။

1.မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားေလ ်ွာ ့က ်လာျခင္းသည္ က ်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း
မ်ားစြာဆက္စက္မွဳရွိသည္။ဥပမာ-အိပ္ေပ်ာ္စဥ္အသက္ရွဳက ်ပ္ျခင္း၊ေဟာက္ျခင္းႏွင့္
 အျခားေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို့ေၾကာင့္က ်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္ရန္အလြန္ အေရးႀကီးသည္။

  2.မိမိမွတ္သားသည့္နည္းစနစ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲျပဳျပင္ပါ။ မိမိမွတ္သားထားသည့္လမ္းမ်ား၊လူမ်ားကိုကိုယ္ရဲ့ေဘးပတ္၀န္းက ်င္တြင္ရွိေသာ
အရာမ်ားႏွင့္ပူးတြဲ မွတ္သား ၾကည့္ပါ။ 

 3.ထို့ျပင္ ေလ့က ်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္ ့
မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားမ်ား တိုးတက္လာႏိုင္ေစသည့္အျပင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ ႏုိင္စြမ္းမ်ားလည္း တိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။ ေအရိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္္ဦးေႏွာက္အတြက္
အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ေသြးလည္ပတ္မွဳလည္းေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ 

4.ယေန့ေခတ္တြင္လူအားလံုးသည္ တစ္ေန႕တာလံုး ရုန္းကန္လွဳပ္ရွား ေနရသည့္
အတြက္ စိတ္ဖိဆီးမွဳ အနည္းနဲ့အမ်ား ရွိၾကလိမ့္မည္။ သိုု႕ေသာ္ထို စိတ္ဖိဆီးမွဳမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားကို ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး မွတ္ဥာဏ္ကိုမ်ားစြာထိခုိင္ေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အေရးမပါသည့္အရာမ်ားအတြက္ စိတ္ဖိဆီးမွဳမ်ား မရွိေအာင္ျပဳမူေနထိုင္သင့္သည္။ 

5.လူတစ္ဦးႏွင္တစ္ဦးမွတ္ဥာဏ္ေကာင္းပံုခ်င္းတူညီမွဳမရွိႏိုင္ပါ။
သို့ေသာ္အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ္လည္းမွတ္ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။
 ယခုအခ်ိန္ဟာ သင္ရဲ့မွတ္ဥာဏ္ကို ဦးစားေပးစတင္ခ်ိ္န္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ထို့ေၾကာင့္မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ 
မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွဳ ရွိေစသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားပိုမိုထား ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

Credit : Myanmaradvertisingdirectory 
 Inc.Southeast Asia 

လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)