ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Wednesday, July 19, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ပလတ္စတစ္ တြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း မ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္)=

>
+Public Health+
ပလတ္စတစ္ တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္း အခ်ိဳ႕ကို ဆီး တြင္
 ပမာဏျမင့္မားစြာေတြ႕ရွိပါက ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါ၊ အမ်ိဳးအစား
၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ ်
သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပတ္ဝန္းက ်င္တြင
နရာတကာ၌ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ၊ က ်ယ္က ်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကေသာ
 ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတုပစၥည္းမ်ားစြာမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ အျခားေစ်းႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးအသံုးျပဳမႈ
 ပိုမ်ားလာသည္။ ပလတ္စတစ္ တြင္ မၾကာခဏဆိုသလိုေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ
 ဓာတုပစၥည္း အုပ္စုတစ္ခုသည္ phthalates ဟုေခၚၿပီး ပလတ္စတစ္ကို ၾကည္လင္ေအာင္၊
 ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္၊ တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳ လုပ္ေပးသည္။ ယင္း ဓာတုပစၥည္း အုပ္စုကို
အစားအစာထုပ္ပိုးရာ၌ ေဆး ဝါးမ်ား၊ ကေလးကစားစရာမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ကိရိယာမ်ား တြင္ အသံုးျပဳမႈပိုမ်ားသည္။ ယင္း ဓာတုပစၥည္း အုပ္စုေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေၾကာင္း တိက ်ေသာ အေထာက္အထားမရွိဘဲ တန္ခ်ိန္သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝန္း ႏွစ္စဥ္အသံုးျပဳ ေနသည္။ သို႔ေသာ္ phthalates 
ဓာတုပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ထိေေတြ႕မႈမ်ားသူ မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
 ၾသစေၾတးလ ်မွ သုေတသီ မ်ားကေျပာသည္။ အသင့္ထုပ္ပိုးထားေသာ၊ တာရွည္ခံ
 ေအာင္ စီမံထားေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ ရည္ေသာက္သံုးမႈ
မ်ားျခင္း၊ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား စား သံုးမႈနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဓာတုပစၥည္းပမာဏ ျမင့္မားေနေလ့ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ phthalates ဟုေခၚေသာ
 ဓာတုပစၥည္း ပမာဏျမင့္ မားေနသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
 ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏို္င္ေၾကာင္း 
သုေတသီ မ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 


 —Ref: MNT 

Credit : 7daydaily

+Public Health+
ပလတ္စတစ္ တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္း အခ်ိဳ႕ကို ဆီး တြင္
 ပမာဏျမင့္မားစြာေတြ႕ရွိပါက ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါ၊ အမ်ိဳးအစား
၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ ်
သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပတ္ဝန္းက ်င္တြင
နရာတကာ၌ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ၊ က ်ယ္က ်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကေသာ
 ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတုပစၥည္းမ်ားစြာမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ အျခားေစ်းႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးအသံုးျပဳမႈ
 ပိုမ်ားလာသည္။ ပလတ္စတစ္ တြင္ မၾကာခဏဆိုသလိုေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ
 ဓာတုပစၥည္း အုပ္စုတစ္ခုသည္ phthalates ဟုေခၚၿပီး ပလတ္စတစ္ကို ၾကည္လင္ေအာင္၊
 ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္၊ တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳ လုပ္ေပးသည္။ ယင္း ဓာတုပစၥည္း အုပ္စုကို
အစားအစာထုပ္ပိုးရာ၌ ေဆး ဝါးမ်ား၊ ကေလးကစားစရာမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ကိရိယာမ်ား တြင္ အသံုးျပဳမႈပိုမ်ားသည္။ ယင္း ဓာတုပစၥည္း အုပ္စုေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေၾကာင္း တိက ်ေသာ အေထာက္အထားမရွိဘဲ တန္ခ်ိန္သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝန္း ႏွစ္စဥ္အသံုးျပဳ ေနသည္။ သို႔ေသာ္ phthalates 
ဓာတုပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ထိေေတြ႕မႈမ်ားသူ မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
 ၾသစေၾတးလ ်မွ သုေတသီ မ်ားကေျပာသည္။ အသင့္ထုပ္ပိုးထားေသာ၊ တာရွည္ခံ
 ေအာင္ စီမံထားေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ ရည္ေသာက္သံုးမႈ
မ်ားျခင္း၊ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား စား သံုးမႈနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဓာတုပစၥည္းပမာဏ ျမင့္မားေနေလ့ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ phthalates ဟုေခၚေသာ
 ဓာတုပစၥည္း ပမာဏျမင့္ မားေနသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
 ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏို္င္ေၾကာင္း 
သုေတသီ မ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 


 —Ref: MNT 

Credit : 7daydaily

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)