ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Saturday, August 5, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္)=

>
+Public Health+ 
ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ယခုကဲ့သို႔ မိုးရာသီႏွင့္ မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူး
 ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။
 - ေရာဂါပိုးသည္ ေလထဲမွတစ္ဆင့္
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ လ ်င္ျမန္စြာ
ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။
- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ နာတာရွည္
ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားသို႔ ပိုမိုကူးစက္ႏိုင္သည္။ ကူးစက္ခံရပါက ေရာဂါ ပိုမိုျပင္းထန္
တတ္ပါသည္။
- အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္သည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

- ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ -

ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ႏံုးေခြျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္
ပါသည္။
 -ႏွာေခ်တိုင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးတိုင္း၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကူးစက္မႈကိုဟန္႔တားရန္ ပါးစပ္ႏွင့္
 ႏွာေခါင္းကို အုပ္၍ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။
 (လက္ကိုင္ပဝါ၊ တစ္႐ွဴးႏွင့္ တစ္ခါသံုး ပါးစပ္ႏွာေခ်ာင္းစည္းတို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။)

 - ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ လက္တြင္ကပ္ၿငိေနႏိုင္သျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်ၿပီးခ်ိန္ႏွင့္
 ေရာဂါလကၡဏာ ရွိသူမ်ားအား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ၿပီးခ်ိန္တိုင္း ေရႏွင့္ဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္
 လက္ေဆးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ - တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူႏွင့္ နီးကပ္စြာ
ေနထိုင္ျခင္း၊ လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ - ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ပါက လံုေလာက္စြာ အနားယူျခင္း၊ အရည္မ်ားမ်ား
 ေသာက္သံုးျခင္း၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္ျမင့္မားပါက ေရဖတ္ တိုက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားပါက ေဆး႐ံု/ေဆးခန္း 
တို႔တြင္ ကုသမႈ ခံယူပါ။ က ်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

+Public Health+ 
ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ယခုကဲ့သို႔ မိုးရာသီႏွင့္ မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူး
 ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။
 - ေရာဂါပိုးသည္ ေလထဲမွတစ္ဆင့္
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ လ ်င္ျမန္စြာ
ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။
- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ နာတာရွည္
ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားသို႔ ပိုမိုကူးစက္ႏိုင္သည္။ ကူးစက္ခံရပါက ေရာဂါ ပိုမိုျပင္းထန္
တတ္ပါသည္။
- အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္သည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

- ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ -

ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ႏံုးေခြျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္
ပါသည္။
 -ႏွာေခ်တိုင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးတိုင္း၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကူးစက္မႈကိုဟန္႔တားရန္ ပါးစပ္ႏွင့္
 ႏွာေခါင္းကို အုပ္၍ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။
 (လက္ကိုင္ပဝါ၊ တစ္႐ွဴးႏွင့္ တစ္ခါသံုး ပါးစပ္ႏွာေခ်ာင္းစည္းတို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။)

 - ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ လက္တြင္ကပ္ၿငိေနႏိုင္သျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်ၿပီးခ်ိန္ႏွင့္
 ေရာဂါလကၡဏာ ရွိသူမ်ားအား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ၿပီးခ်ိန္တိုင္း ေရႏွင့္ဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္
 လက္ေဆးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ - တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူႏွင့္ နီးကပ္စြာ
ေနထိုင္ျခင္း၊ လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ - ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ပါက လံုေလာက္စြာ အနားယူျခင္း၊ အရည္မ်ားမ်ား
 ေသာက္သံုးျခင္း၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္ျမင့္မားပါက ေရဖတ္ တိုက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားပါက ေဆး႐ံု/ေဆးခန္း 
တို႔တြင္ ကုသမႈ ခံယူပါ။ က ်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)