ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, May 1, 2015

**၈နာရီလုပ္မယ္၊၈နာရီေပ ်ာ္မယ္၊၈နာရီနားမယ္လို ့ေမေဒးေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ ့** ပထမဥိးဆုံးအၾကိမ္ေမေဒးေန ့အခမ္းအနားကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ျမန္မာစိုက္ပ ်ဳိးေရးလုပ္သားမ ်ားက ်င္းပ-==

>
+(ေမလ၁ရက္၊၂၀၁၅-ေသာင္ရင္းနဂါး)+ ယမန္ေန ့အထိထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိစက္ရုံအလုပ္ရုံ၃၀ခန္ ့မွ ျမန္မာေရႊ့ေျပာင္းလုပ္သားမ ်ားအဖမ္းအဆီးကိုတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသျဖင့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္ ေမေဒးေန ့အခမ္းအနားမ ်ားယမန္နွစ္လိုမစည္ကားေသာ္လည္းအဖမ္းအဆီး ကင္းလြတ္ေနသည့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ရွိဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္တြင္မူျမန္မာစိုက္ပ ်ဳိး ေရးလုပ္သားမ ်ားနွင့္ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA) တို ့က ်င္းပသည့္(၁၂၅)နွစ္ေျမာက္ေမေဒးေန ့အခမ္းအနား၂ခုသည္အေတာ္အတန္ စည္ကားခဲ့သည္ကိုေတြ ့ရသည္။
မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ရွိမဲေဆာက္ျမိဳ ့မွ၄၄ကိလိုမီတာကြာေ၀းေသာဘန္ရာ မဲကလိုဆာဟာမစ္တိုက္နယ္တြင္ပထမေဆြးေနြးပြဲနွင့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွ၃၆ကီလို မီတာကြာေ၀းေသာဆီခိုထိုင္းရြာတြင္ဒုတိယေမေဒးေဆြးေေနြးပြဲကိုျမိဳင္ဆိုင္စြာ က ်င္းပခဲ့သည္။
ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္အတြင္းတြင္ယခုကဲ့သို ့ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ေမေဒးေန ့ျပဳလုပ္ရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီးျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ ္မတီ(JACBA) ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ေဒသေကာ္မတီမွဦးဓူ၀ံ(ဆရာထိုက္)က-**၈နာရီလုပ္မယ္၊ ၈နာရီေပ ်ာ္မယ္၊၈နာရီနားမယ္လို ့ေမေဒးေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ ့အညီက ်ေနာ္တို ့က ်င္းပၾကတယ္။တခ ်ဳိ ့အမွတ္မွားျပီးလြတ္လပ္ေရးေပ ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲလို အားကစားအပါအ၀င္ေပ ်ာ္စရာေတြ ခ ်ည္းက ်င္းပေနတဲ့ေမေဒးပ ်က္အခမ္းအနားေတြရွိပါတယ္။က ်ေနာ္တို ့က ေမေဒးဆိုတာေခ ်ြး၊ေသြး။မ ်က္ရည္ေပးဆပ္ျပီးမွရရွိတဲ့တစ္ေန ့အလုပ္ခ ်ိန္၈နာရီ ရရွိေရးတိုက္ပြဲဆိုတာကိုမီးေမာင္းထိုးျပတယ္။က ်ေနာ္တို ့ျမန္မာလုပ္သားေတြရဲ ့ သဘာ၀အရရယ္ေမာတတ္တာကိုေတာ့နားလည္ပါတယ္။အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ၊သူ ့နိုင္ငံသူ ့စည္းကမ္းနဲ ့တာ၀န္ကိုဒြန္တြဲျပီးေလးစားလိုက္နာၾကဖို ့သတိေပးပါတယ္...** ဟုရွင္းျပသည္။

+(ေမလ၁ရက္၊၂၀၁၅-ေသာင္ရင္းနဂါး)+ ယမန္ေန ့အထိထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိစက္ရုံအလုပ္ရုံ၃၀ခန္ ့မွ ျမန္မာေရႊ့ေျပာင္းလုပ္သားမ ်ားအဖမ္းအဆီးကိုတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသျဖင့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္ ေမေဒးေန ့အခမ္းအနားမ ်ားယမန္နွစ္လိုမစည္ကားေသာ္လည္းအဖမ္းအဆီး ကင္းလြတ္ေနသည့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ရွိဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္တြင္မူျမန္မာစိုက္ပ ်ဳိး ေရးလုပ္သားမ ်ားနွင့္ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA) တို ့က ်င္းပသည့္(၁၂၅)နွစ္ေျမာက္ေမေဒးေန ့အခမ္းအနား၂ခုသည္အေတာ္အတန္ စည္ကားခဲ့သည္ကိုေတြ ့ရသည္။
မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ရွိမဲေဆာက္ျမိဳ ့မွ၄၄ကိလိုမီတာကြာေ၀းေသာဘန္ရာ မဲကလိုဆာဟာမစ္တိုက္နယ္တြင္ပထမေဆြးေနြးပြဲနွင့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွ၃၆ကီလို မီတာကြာေ၀းေသာဆီခိုထိုင္းရြာတြင္ဒုတိယေမေဒးေဆြးေေနြးပြဲကိုျမိဳင္ဆိုင္စြာ က ်င္းပခဲ့သည္။
ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္အတြင္းတြင္ယခုကဲ့သို ့ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ေမေဒးေန ့ျပဳလုပ္ရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီးျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ ္မတီ(JACBA) ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ေဒသေကာ္မတီမွဦးဓူ၀ံ(ဆရာထိုက္)က-**၈နာရီလုပ္မယ္၊ ၈နာရီေပ ်ာ္မယ္၊၈နာရီနားမယ္လို ့ေမေဒးေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ ့အညီက ်ေနာ္တို ့က ်င္းပၾကတယ္။တခ ်ဳိ ့အမွတ္မွားျပီးလြတ္လပ္ေရးေပ ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲလို အားကစားအပါအ၀င္ေပ ်ာ္စရာေတြ ခ ်ည္းက ်င္းပေနတဲ့ေမေဒးပ ်က္အခမ္းအနားေတြရွိပါတယ္။က ်ေနာ္တို ့က ေမေဒးဆိုတာေခ ်ြး၊ေသြး။မ ်က္ရည္ေပးဆပ္ျပီးမွရရွိတဲ့တစ္ေန ့အလုပ္ခ ်ိန္၈နာရီ ရရွိေရးတိုက္ပြဲဆိုတာကိုမီးေမာင္းထိုးျပတယ္။က ်ေနာ္တို ့ျမန္မာလုပ္သားေတြရဲ ့ သဘာ၀အရရယ္ေမာတတ္တာကိုေတာ့နားလည္ပါတယ္။အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ၊သူ ့နိုင္ငံသူ ့စည္းကမ္းနဲ ့တာ၀န္ကိုဒြန္တြဲျပီးေလးစားလိုက္နာၾကဖို ့သတိေပးပါတယ္...** ဟုရွင္းျပသည္။

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)