ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, May 17, 2015

-==ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ထိုင္းႏိ ုင္ငံမွာျပဌာန္း==

>
(ေကာ့ေသာင္း ေမ ၁၆)
ထိုင္းႏိ ုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ ႏိ ုင္ငံသားမဆိ ု (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္ ့ မဖြယ္မရာျပဳသည္ ့ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအားႏွိပ္စက္၊ ကာမဆက္ဆံေနသည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားအား မိမိကိုင္ေဆာင္ထားသည္ ့ ဖုန္းအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ကင္မရာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖစ္ေစ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ အင္တာနက္မွ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေတြ ႕ရွိပါက အဆိုပါလက္၀ယ္ထားရွိသူ အား ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ဘတ္တစ္သိန္းျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ခုလု ံး ျဖစ္ေစ အျပစ္ဒဏ္က ်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္လိ ုက္ေၾကာင္း လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ သိရသည္။

 အေၾကာင္းကိစတစ္ခုခုျဖင္ ့ ထိ ုင္းႏိ ုင္ငံရဲဌာနသို ႔ေရာက္လာသူမ်ား အေနျဖင္ ့ မိမိကိ ုင္ေဆာင္ထားသည့္ လက္ကိ ုင္ဖုန္းအတြင္း ညစ္ညမ္း ရုပ္ပု ံမ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ ကာမဆက္ဆံပု ံမ်ား စစ္ေဆးေတြ ႕ရွ ိပါက ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြ ာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြ ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဥပေဒသစ္ေၾကာင္ ့ ထိ ုင္းႏိ ုင္ငံ အႏွ ံ ႔အျပား ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိ ုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံသားမ်ားအပါ၀င္ ႏိ ုင္ငံျခားသားမ်ား အထူး သတိျပဳဆင္ျခင္ေနထိ ုင္ၾကရန္ အျပန္အလွန္ သတိေပးႏႈ ိးေဆာ္မႈမ်ား လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ ျဖန္ ႔ေ၀အသိေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။


 +ေက ်ာ္စိ ုး (ေကာ့ေသာင္း)+

(ေကာ့ေသာင္း ေမ ၁၆)
ထိုင္းႏိ ုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ ႏိ ုင္ငံသားမဆိ ု (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္ ့ မဖြယ္မရာျပဳသည္ ့ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအားႏွိပ္စက္၊ ကာမဆက္ဆံေနသည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားအား မိမိကိုင္ေဆာင္ထားသည္ ့ ဖုန္းအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ကင္မရာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖစ္ေစ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ အင္တာနက္မွ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေတြ ႕ရွိပါက အဆိုပါလက္၀ယ္ထားရွိသူ အား ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ဘတ္တစ္သိန္းျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ခုလု ံး ျဖစ္ေစ အျပစ္ဒဏ္က ်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္လိ ုက္ေၾကာင္း လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ သိရသည္။

 အေၾကာင္းကိစတစ္ခုခုျဖင္ ့ ထိ ုင္းႏိ ုင္ငံရဲဌာနသို ႔ေရာက္လာသူမ်ား အေနျဖင္ ့ မိမိကိ ုင္ေဆာင္ထားသည့္ လက္ကိ ုင္ဖုန္းအတြင္း ညစ္ညမ္း ရုပ္ပု ံမ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ ကာမဆက္ဆံပု ံမ်ား စစ္ေဆးေတြ ႕ရွ ိပါက ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြ ာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြ ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဥပေဒသစ္ေၾကာင္ ့ ထိ ုင္းႏိ ုင္ငံ အႏွ ံ ႔အျပား ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိ ုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံသားမ်ားအပါ၀င္ ႏိ ုင္ငံျခားသားမ်ား အထူး သတိျပဳဆင္ျခင္ေနထိ ုင္ၾကရန္ အျပန္အလွန္ သတိေပးႏႈ ိးေဆာ္မႈမ်ား လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ ျဖန္ ႔ေ၀အသိေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။


 +ေက ်ာ္စိ ုး (ေကာ့ေသာင္း)+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)